جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 محمدرضا نوروزی 4333 ساختمان ارشدی اپراتور مرکز مخابرات
2 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
3 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
4 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
5 نرگس رخشان 2391 دانشکده شیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
6 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
7 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاه های مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
8 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
9 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
10 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
11 اپراتور 55919 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
12 علی حاج ابراهیمی 2317 کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی ساختمان علوم دانشکده ریاضی
13 انتظامات درب ورودی شماره 2 4010 میدان آبنما نگهبانی ورودی میدان آبنما
14 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
15 آزمایشگاه ژنتیک و سلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک و سلول
16 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاه های مهندسی سایت ارشد کامپیوتر
17 کلاس آنلاین 3255 ساختمان نانو دانشکده مجازی
18 معاونت اداری و مالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری و مالی
19 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
20 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
21 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
22 داریوش دیدبان 2231 سازمان مرکزی معاون اداری مالی و مدیریت منابع
23 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
24 معصومه یزدی 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
25 فاطمه عباسی 4813 کتابخانه مرکزی همانند جویی. نشر آثار علمی
26 محمد رضا گندمی بازنشسته
27 حسین کاوه بازنشسته
28 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
29 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
30 آبدارخانه آزمایشگاه ها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
31 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
32 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
33 حسن آبیاتی بازنشسته
34 مهرداد مرادی 3212 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
35 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
36 افسانه آخوندزاده 4830 کارگاه معماری دانشکده معماری و هنر کارشناس کارگاه معماری
37 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
38 محمدرضا آدینه 2130 سازمان مرکزی رئیس اداره روابط عمومی
39 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
40 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
41 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
42 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
43 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی و حقوق .
44 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
45 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
46 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
47 سیداحمدرضا افسری 3251 دانشکده مجازی رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی وآزاد
48 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
49 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
50 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
51 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
52 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
53 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
54 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
55 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
56 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
57 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
58 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
60 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
61 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
62 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
63 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
64 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
65 سعید آسعیدی 3048 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
66 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
67 زهرا صمدیان 2941 خانه فرهنگ مسئول دبیرخانه کمیسیون عفاف و حجاب
68 محمد آقابابایی . . بازنشسته
69 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
70 شهرام آقایی . . .
71 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
72 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
73 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
74 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
75 محمد آهنگریان بازنشسته
76 عبدالرسول ابراهیم آبادی 55751990 پژوهشکده اسانس های طبیعی رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی
77 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
78 حسین ابراهیم پور 3453 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
79 امیر ابراهیمی 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
80 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
81 امیرحسین ابن علی . . .
82 احمد ابن علی 2296 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست
83 محمدمهدی ابوالحسنی 2434 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
84 فتح ال... ابوالفضلی بازنشسته
85 سید مهدی اجتهد 4232 سازمان مرکزی حسابداری - اداره رسیدگی
86 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی
87 علیرضا فرجی 55444772 داخلی 107 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان رئیس پارک علم و فناوری
88 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق کنترل
89 احمد شیخ زاده 3322 پردیس شهدا مدیر اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
90 حسن احمدی
91 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
92 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
93 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
95 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
96 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
98 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
99 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
100 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه گروه ادیان و فلسفه
101 اصغر احمدی فرد 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
102 علینقی احمدیان بازنشسته
103 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
104 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
105 محمد اخوان بازنشسته
106 مریم السادات اخوان حجازی 3473 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
107 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
108 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
109 حسین ارباب بازنشسته
110 حمیدرضا پیوندی 55444772 داخلی 104 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مسئول امور حقوقي، اداري و قراردادهاي پارك علم و فناوري
111 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری - اداره اعتبارات
112 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
113 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
114 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
115 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
116 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
117 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
118 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
119 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
120 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
121 اساتیدمدعوریاضی دانشکده علوم
122 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
123 استخر 2566 تربیت بدنی
124 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
125 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
126 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
127 مصطفی راستین 2155 سازمان مرکزی کارشناس امورحقوقی
128 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
129 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
130 مهدی اسلامی سازمان مرکزی
131 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
132 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
133 محسن اشجاری 3217 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
134 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
135 حسین اشراقی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
136 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
137 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
138 مرتضی اصغری
139 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
140 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
141 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
142 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
143 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
144 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
145 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
146 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
147 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
148 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
149 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
150 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
151 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
152 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
153 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
154 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
155 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
156 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
157 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
158 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
159 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
160 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
161 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
162 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
163 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
164 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
165 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
166 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
167 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
168 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
169 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
170 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
171 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم تربیتی
172 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
173 سید احمدرضا افسری کاشانی 4480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
174 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی رئیس اداره رفاه دانشجویی
175 افسانه افصحی . .
176 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
177 2982 کتابخانه بنیاد مطهر
178 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
179 کانون بازنشستگان 2882 کاخ سفید
180 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
181 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
182 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
183 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
184 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
185 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
186 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
187 سالن ورزشی ریحانه 2695 خوابگاه خواهران سالن ریحانه
188 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
189 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه مهندسی مکانیک جامدات
190 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
191 مهدی امینی . . .
192 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
193 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
194 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
195 فاطمه سادات طاهری 4223 ساختمان انرژی آزفا
196 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
197 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
198 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
199 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
200 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
201 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
202 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد كارشناس مسئول پشتيباني و عامل مالي مركز رشد
203 فاطمه سادات طاهری 3209 ساختمان نانو آزفا
204 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
205 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
206 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
207 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
208 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
209 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
210 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
211 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
212 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده شیمی
213 انجمن شیمی 2858 دانشکده شیمی
214 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
215 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
216 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
217 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
218 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
219 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
220 محسن اوبایی
221 عباس اکبری . . .
222 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
223 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
224 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی اساتیدگروه عمران
225 ماشاا... اکبریان بازنشسته
226 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
227 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
228 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
229 زهرا ایزدی 2266 ساختمان مرکزی کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی
230 محمدتقی ایمانی مقدم بازنشسته
231 حسین ایمانیان 2754 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه استادگروه ادبیات عرب
232 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2607 خوابگاه عصار دفترمشاوره
233 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی رئیس اداره تدارکات
234 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
235 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
236 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
237 سیامک بابایی بازنشسته
238 اسدال... بابایی فرد 3740 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه آموزشی علوم اجتمایی
239 فاطمه بارونقی 4118 سازمان مرکزی مدیریت lرتباط فرهنگی
240 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
241 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
242 حسن باغبانی . . بازنشسته
243 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
244 ابوالفضل سلیمانی 2294 سازمان مرکزی کارشناس امنیت شبکه حراست
245 سلمان سقاحضرتی 3325 گلزار شهدای گمنام رئيس اداره برنامه ريزي، رسانه و توليد محتواي فرهنگي
246 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی مدیر گروه آموزشی مهندسی متالوژی
247 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری و هنر کارشناس باستان شناسی و صنایع دستی
248 زهره باقری 2267 سازمان مرکزی عامل مالي دانشجويي فرهنگي
249 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
250 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
251 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
252 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
253 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
254 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
255 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
256 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
257 علی روحانی . بازنشسته
258 حسن بخشنده
259 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
260 علی محمد براتی . . بازنشسته
261 علی برجاس - بازنشسته
262 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
263 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
264 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
265 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
266 علی بشیری 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
267 حدیث بشیری 2336 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
268 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
269 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
270 حسین بلالی . . .
271 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی کارشناس پژوهشی
272 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
273 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
274 زهرا جمشیدزاده 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
275 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی تجزیه
276 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
277 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
278 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
279 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
280 احمدرضا قاسمی 2176 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با صنعت
281 محسن بوجار آرانی 4355 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
282 عباس بوستان افروز 0 . بازنشسته
283 محمد مرشدی 2326 دانشکده فیزیک مسئول آموزش دانشکده فیزیک
284 امیرحسین عامری 4580 دانشکده علوم مدیر گزینش
285 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
286 پزشک دانشگاه 2995 درمانگاه
287 وحید صدوقی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری ومنابع انسانی
288 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
289 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
290 سید محسن صفوی بازنشسته
291 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی گروه آموزش ریاضی کاربردی
292 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
293 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
294 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
295 روشنک پاشایی
296 محمد پاکدل 4807 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
297 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
298 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
299 ماشاا... پریش . . بازنشسته
300 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
301 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
302 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
303 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
304 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
305 داوود حسنعلیان
306 علیرضا پوران 2940 خانه فرهنگ مدیرامورفرهنگی
307 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
308 داود پورسینا
309 محمدجواد پوروقار 3728 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
310 ربابه خاتون پیله فروش 3138 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
311 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
312 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
313 تالار فیض 2927 سالن فیض
314 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
315 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
316 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
317 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
318 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
319 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
320 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
321 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
322 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
323 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
324 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
325 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
326 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
327 محمد مهدی عسگر نژاد 2140 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیر اداری ومنابع انسانی
328 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
329 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
330 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
331 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
332 حسین ترنجی بازنشسته
333 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
334 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
335 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
336 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
337 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
338 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی اساتید شیمی فیزیک
339 حسین توحیدیان . . بازنشسته
340 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
341 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
342 حسین توفیقی بازنشسته
343 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
344 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
345 معاونت پژوهشی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
346 علی ثابتی پور 2730 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
347 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
348 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
349 محمد ناظمی 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه سایت کامپیوتر
350 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
351 محسن جاوری 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
352 محسن جاوری 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
353 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
354 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه آموزشی لیزر وفوتونیک
355 محمدرضا جساس بازنشسته
356 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
357 عباسعلی جعفری بازنشسته
358 زهرا قرائی 2766 دانشکده زبانهای خارجه هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
359 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
360 جمیله جلالی 2221 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
361 ابراهیم نعمتی لای 4119 مرکز تجاری سازی و نوآوری شرکت زیست فناوران کویر
362 لیلا سادات مروجی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف اسلامی
363 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
364 ابوالقاسم مکاری زاده 4286 ساختمان پژوهشکده نانو كارشناس آز فا
365 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
366 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
367
368 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
369 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
370 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
371 زهرا جهانی نژاد بازنشسته
372
373 رضا قنبری 2150 سازمان مرکزی کارشناس برنامه ریزی
374 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
375 حسن عزیزی 3151 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
376 حمید غلامی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
377 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
378 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
379 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
380 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
381 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
382 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
383 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
384 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
385
386 مصطفی دعاخوان 2191 سازمان مرکزی دفتر فنی
387 زهرا چینی 2170 معاونت پژوهشی سازمان مرکزی
388 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
389 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
390 فاطمه غلامی 2253 سازمان مرکزی کارشناس اداره رفاه کارکنان
391 امیرحسین حاجی اکبری بازنشسته
392 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
393 طیبه حبیبی . . .
394 محسن حجازیان بازنشسته
395 کاظم عمورمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
396 حسین حسنی بازنشسته
397 محمد جعفر محمدی 2248 سازمان مرکزی نماینده نهادمقام معظم رهبری در دانشگاه
398 فکس گزینش کارکنان 2580 دانشکده علوم فکس گزینش کارکنان
399 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی - مدیر گروه آموزشی نهج البلاغه
400 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
401 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
402 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
403 حق پرست
404 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
405 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
406
407 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
408 سیدرضا حمصی 4444 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
409 عباس حنطه . . بازنشسته
410 امیرحسین حکیمی
411 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
412 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
413 حسین حیدری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
414 رسول حیدری سورشجانی 3226 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين
415 محمد حیدری رارانی . . .
416 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
417 حسین کاوه 4141 voipهمراه بازنشسته
418
419 حسن خاتمی 3124 دانشکده معماری وهنر اساتید فرش
420 محمدرضا نیکویی کاشانی 2571 دانشکده فیزیک کارشناس امور آموزشی دانشکده فیزیک
421 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
422 2295 سازمان مرکزی كارشناس مسئول حراست دانشجويي برادران
423 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
424 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
425 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
426 لیلا خانی 4580 دانشکده علوم کارشناس گزینش
427 مهدی پورافشین 2230 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیرمالی
428 حسین خاکباز . . بازنشسته
429 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
430 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
431 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
432 مرضیه ختایی 3768 دانشکده حقوق آموزش پردیس واحد خواهران
433 سید مهدی مصطفوی 4369 ساختمان ارشدی کارشناس اتوماسیون اداری
434 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
435 حسن خداشناس 2174 سازمان مرکزی رئیس گروه حمایت و پشتیبانی پژوهشی / دبیر گروه تخصصی رسیدگی به تخلفات پژوهشی
436 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
437 محمد خدایی 4280 ساختمان انرژی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
438 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
439 رمضانعلی خدمتکار 4800 کتابخانه مرکزی رئیس اداره خدمات کتابداری
440 زین العابدین خدمتی 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
441 ابولفضل خدمتی 4363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
442 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی کارشناس مسئول امورحقوقی وقراردادها
443 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
444 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
445 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
446 زهرا خسروی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر کمیته انظباطی
447 محسن خسروی . . بازنشسته
448 2898 دانشکده معماری و هنر کارشناس انتظامات خواهران
449 مرتضی اقبالی بیدگلی 4399 دانشکده علوم خرابی خطوط تلفن
450 زهرا خلجی 4804 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
451 الهه خلدی 3354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
452 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
453 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
454 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
455 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
456 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
457 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
458 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
459 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
460 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
461 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
462 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
463 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
464 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
465 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
466 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
467 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
468 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
469 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
470 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
471 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
472 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
473 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
474 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
475 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
476 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
477 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
478 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
479 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
480 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
481 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
482 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
483 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
484 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
485 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
486 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
487 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
488 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
489 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
490 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
491 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
492 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
493 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
494 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
495 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
496 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
497 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
498 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
499 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
500 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
501 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
502 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
503 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
504 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2650 خوابگاه خواهران (مرکزی) دفترمشاوره
505 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
506 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
507 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
508 مهدی خیرالنسایی بازنشسته
509 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
510 مهدی خیرخواه 4368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
511 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
512 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
513 صفیه نصرالهی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
514 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
515 تقی دادایی بازنشسته
516 عباسعلی دارویی . . .
517 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
518 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
519 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
520 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
521 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
522 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
523 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
524 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
525 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
526 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
527 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
528 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
529 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
530 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
531 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
532 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
533 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
534 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
535 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
536 امیر حسین نخودکار 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
537
538 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
539 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
540 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
541 درمانگاه 2591
542 محمد درمسجدی آرانی بازنشسته
543 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
544 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
545 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
546 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
547 دفترگروه جامعه شناسی 3719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
548 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی رئیس دانشکده ریاضی
549 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
550 جواد دقیق 3140 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش دانشکده معماری وهنر
551 اصغر دقیق بازنشسته
552 احسان جوادیان 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
553 مهدی دهقانی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
554 محمدرضا منصورنیا 2386 دانشکده شیمی رئیس دانشکده شیمی
555 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
556 محمدرضا منصورنیا 2340 دانشکده شیمی گروه شیمی معدنی
557 حسین دهقانی آرانی 4815 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
558 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو عضو هيئت علمي گروه مهندسي طبيعت(گياهان دارويي)
559 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
560 داریوش دیده بان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هیئات علمی گروه برق و الکترونیک
561 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
562 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
563 علیرضا ذبیحی 2295 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی
564 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
565 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی
566 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
567 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
568 رئیس دانشکده فیزیک 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
569 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
570 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی فیزیک
571 عادل رئیسی 2289 سازمان مرکزی مدیریت گروه برنامه ریزی , تحول و پایش آموزش
572 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
573 محمد راحمی نوش آبادی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس ومدیرامورحقوقی وقراردادها
574 جواد راد بازنشسته
575 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
576 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
577 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
578 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک مدیرگروه آموزشی لیزر وفوتونیک
579 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
580 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
581 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
582 علی رحیمی بازنشسته
583 علی رحیمی
584 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
585 موسی خلفی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضو هيأت علمي گروه آموزشي علوم ورزشي
586 محمدرضا رئوفی مهر 4115 voipهمراه اداره کارگزینی
587 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
588 سیدحسین رسا بازنشسته بازنشسته
589 پرویز رستگارجزی بازنشسته بازنشسته
590 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
591 امیرحسین رسول نیا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رئیس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
592 محسن رسولی بازنشسته
593 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
594 رضا دهقانی 3240 ساختمان نانو رئیس آزمایشگاههای مرکزی
595 حسن رضازاده بازنشسته
596 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
597 مرتضی رضایی بازنشسته
598 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
599 . .
600 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
601 حمیدرضا رضایی زارع 4285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
602 سید حسین علوی 4159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
603 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
604 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
605 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم مدیر گروه بیوتکنولوژی
606 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
607 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی معدن
608 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
609 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
610 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
611 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
612 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
613 محمد رمضانی بازنشسته
614 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
615 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
616 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
617 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
618 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
619 معصومه رنجبر 4803 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
620 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
621 امیر حسین مدنی 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون پژوهش فناوری وکارآفرینی
622 مسعود رهایی فرد . . .
623 جواد خسروی
624 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
625 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
626 حسن رودی . . بازنشسته
627 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
628 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
629 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
630 انتظامات پارک علم و فناوری 55444774 پارك علم و فناوري دانشگاه کاشان انتظامات پارک علم و فناوری
631 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
632 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
633 رییس دانشکده ادبیات 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
634 مهدی نجاتی 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
635 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
636 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
637 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
638 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
639 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
640 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
641 عباس زراعت 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
642 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
643 سروش زمانی مقدم بازنشسته
644 حمیدرضا جمعدار 4127 پژوهشکده انرژی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
645 اصغر زنجیرزن 2230 سازمان مرکزی مدیر امور مالی
646 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
647 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
648 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
649 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
650 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
651 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
652 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
653 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
654 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
655 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
656 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
657 حسن جعفری 2298 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
658 سید مهدی سادات فر 4180 سازمان مرکزی رئیس اداره عمومی
659 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
660 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
661 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
662 هادی ساعتی 4543 سلف سرویس امور دانشجویی
663 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
664 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
665 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی رئیس گروه آمار و اطلاعات
666 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
667 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
668 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
669 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
670 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
671 حمزه سبزیان 2541 انبار مرکزی کارشناس اداره اموال و انبار
672 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
673 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
674 سیدعلی حسینی تفرشی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
675 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
676 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
677 محمد مزدیانفر 2261 سازمان مرکزی حسابداری دانشجویی
678 حمزه ملکیان 2218 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
679 حسین کرباسی 4801 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
680 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی
681 حسن احمدی زاده 4810 کتابخانه مرکزی مدیر کتابخانه مرکزی
682 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
683 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
684 محمدمهدی آقایی زاده 2471 مجموعه کارگاه های مهندسی آزمایشگاه الکترونیک
685 شهریار سعیدیان بازنشسته
686 روح الله کاظمی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
687 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
688 2156 سازمان مرکزی حسابداری
689 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
690 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
691 زینب سلطانی 3050 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
692 سلف برادران 2546 سلف برادران
693 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
694 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
695 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
696 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
697 مهران سهراب زاده بازنشسته
698 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
699 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
700 محمد سیدپور 2269 سازمان مرکزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
701 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
702 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
703 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
704 سیدعباس سیدی آرانی دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
705 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
706 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
707 محسن شاطریان 3232 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
708 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی حقوق
709 حسین شاهرودیان سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
710 عباس شایان فر بازنشسته
711 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
712 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
713 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
714 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
715 رضا شجری 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
716 حمید شرافتیان بازنشسته
717 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
718 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
719 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
720 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
721 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
722 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
723 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
724 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
725 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
726 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
727 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
728 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
729 حسین شعبانی زاد بازنشسته
730 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
731 خلیل شفیعی . .
732 علیرضا صالحی نژاد 2202 سازمان مرکزی كارشناس امور حقوقي
733
734 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
735 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
736 افسانه شمس 2718 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه کارشناس مسئول آموزش
737 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
738 عباس شکاری بازنشسته
739 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
740 کیوان شریف مرادی 2271 سازمان مرکزی مدیرآموزش
741 قنبرعلی شیخ زاده 3424 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک-اساتید گروه مکانیک
742 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
743 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
744 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
745 مجتبی صادق آرانی 4158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
746 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
747 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
748 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
749 احسان صادقی
750 محمد حسین صادقی بازنشسته بازنشسته
751 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
752 احسان صادقی بازنشسته
753 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
754 ستار صادقی ده چشمه انتقالی
755 سیدمرتضی بابامیر 3451 دانشکده مهندسی دکتر ساتر آزمایشگاه نرم افزار
756 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
757 علی اصغر خدمتی بیدگلی 2169 سازمان مرکزی کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه
758 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
759 محمد علی چاپی 2564 تربیت بدنی مسئول سالنهای تربیت بدنی
760 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
761 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
762 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
763 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
764 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
765 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
766 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
767 فاطمه سادات هاشمی 2113 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
768 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
769 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
770 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
771 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
772 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
773 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
774 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
775 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
776 جواد صفری بازنشسته
777 محسن نیازی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
778 نرگس مسگری 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
779 غلامرضا صفری بازنشسته
780 سید علی گلساز 3359 ساختمان ارشدی كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
781 عبدا... رمضانی 2146 سازمان مرکزی کارشناس مسئول برنامه وبودجه
782 محمدحسن صانعی پور 2721 دانشکده زبانهای خارجی مدیر گروه علوم قرآن و حديث
783 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
784 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
785 محمد مزدیان فر 2261 سازمان مرکزی صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا
786 روح ا... صیادی نژاد 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
787 محسن طاعتی 4282 مرکزنوآوری وتجاری سازی مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
788 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
789 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
790 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
791 حمیدرضا طاهرزاده 2208 سازمان مرکزی امورمالی اعتبار هیئت علمی
792 حسین حیدری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادیان وفلسفه
793 زهرا قرائی 2750 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی
794 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
795 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
796 حسین طحانی 2520 خوابگاه مرکزی کارشناس امور خوابگاه ها
797 حسن طحانی - - بازنشسته
798 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
799 حسین طرفدار . . بازنشسته
800 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
801 علی طهماسبی نوش آبادی 3362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
802 اعظم طوقانیان 4833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
803 بهزاد طولمی نژاد . . .
804 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
805 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
806 رضا عابدینی . . بازنشسته
807 علی عارف منش 3422 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
808 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
809 سید حسین حسینی بازنشسته بازنشسته
810 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
811 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
812 نرجس سادات توفیقی 4266 سازمان مرکزی کارشناس کمیته انضباطی
813 امیرحسین عامری راد 4226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
814 مهدیه عباس زاده 4181 سازمان مرکزی كارشناس پذيرش و ثبت نام
815 فرشته دهقانی 3406 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مدیرگروه مهندسی هوش مصنوعی
816 شاگردی 4201 مرکز کارآفرینی چوب و رزین(شرکتهای کارآفرین مستقر در دانشگاه)
817 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
818 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
819 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
820 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
821 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده زبانهای خارجه هیئت علمی گروه علوم قرآن وحدیث
822 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
823 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
824 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
825 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
826 علی اکبر عبداله زاده 0 .
827 حسین عبدالهی . . بازنشسته
828 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
829 علی حسین زاده 2722 دانشکده زبانهای خارجه مدیر گروه آموزشی نهج البلاغه
830 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
831 محمد عربی بازنشسته
832
833 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
834 محبوبه عربی مفرد 3256 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
835 احمد نامور 4272 voipهمراه رئیس اداره ثبت نام
836 مجید عباسپور 4802 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
837 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
838 محمدمهدی عسگرنژاد 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
839 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
840 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
841 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
842 محمد عصاری
843
844 مهدی عطاری 2122 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
845 سعید عطاریه . . بازنشسته
846 سعید دوست علی 3478 دانشکده مهندسی ساتر گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
847 حورا علایی 4816 کتابخانه مرکزی بخش فهرست نويسي كتابخانه مركزي دانشگاه
848 محمد علائی آرانی 2173 سازمان مرکزی کارشناس حوزه معاونت پژوهشی
849 سوسن علایی 2207 سازمان مرکزی متصدی بایگانی اداره دانش آموختگان
850 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
851 حسین رضادخت 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
852 محمد علی اکبری 4283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
853 سیما علیخان زاده آرانی ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
854 2535
855 خوابگاه دانشجویی آقایان 4535 سرای شهید احمدی روشن خوابگاه پسران
856 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
857 سیدمحمود انتظام 4414 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
858 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
859 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
860 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
861
862 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
863 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
864 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
865 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
866 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
867 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
868 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
869 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
870 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
871 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
872 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
873 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
874 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
875 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
876 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
877 محمد جواد غفارزاده 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
878 عبدالرسول غفاری بازنشسته
879 ناهید جمالی 4002 voipهمراه مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
880 فاطمه غفاری 3760 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
881 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی رئیس اداره حقوق و مزایا
882 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده امور مالی و مدیریت و كارشناس خدمات آموزشي دانشکده علوم انسانی و حقوق
883 نبی ال... غلامی
884 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
885 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
886 احمد غلامی 0000 .
887 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
888 آسیه حاجی قدیری 4297 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی خواهران
889 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
890 حسن غیرتی بازنشسته
891 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
892 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
893 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
894 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
895 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
896 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
897 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
898 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
899 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
900 فاطمه فخری بازنشسته
901 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
902 فرشته دهقانی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
903 کارشناس انتظامات 2505 دفتر انتظامات
904 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
905 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
906 مریم صالحی مقدم 2262 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
907 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
908 اکبر فرزانگان . . .
909 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
910 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
911 محبوبه فرشچی بازنشسته بازنشسته
912 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک ماده چگال
913 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
914 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق رياست دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
915 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
916 مهین فریدونی 2477 دانشکده مهندسی کارشناس مسئول آموزش مهندسی شیمی معدن عمران متالوژی صنایع
917 سیدعلی گلساز 4359 voipهمراه كمك كارشناس سخت افزار مركز رايانه
918 حسن فلاح بازنشسته
919 فریدون فلاح . بازنشسته
920 مسعود لقب دوست 4541 انبار مرکزی متصدی اداره اموال و انبار
921 علیرضا آقایی 3446 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات
922 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
923 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
924 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
925 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
926 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
927 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
928 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
929 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
930 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
931 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
932
933 محسن نیازی 55460333 پردیس خواهران رئیس پردیس خواهران
934 محسن قاسم پور
935
936 2259 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
937 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
938 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
939 احسان قدرت الهی 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
940 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
941 زهرا قدیری فرد سازمان مرکزی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
942 مصطفی کامران منش 2193 سازمان مرکزی دفتر فنی _ کارشناس تعمیرات و نگهداری
943 محسن قرآنی نیا 2194 سازمان مرکزی کارشناس مسئول فضای سبز
944 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
945 علی قربانپور 3434 دانشکده مهندسی مکانیک رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
946 حسین قربانپور 2756 دانشکده زبانهای خارجه
947 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
948 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك
949 عمومی . 2290 سازمان مرکزی راهرو آموزش
950 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
951 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
952 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
953 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی تجزیه
954 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
955 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
956 رضا قزاآنی . . بازنشسته
957 فتحعلی قشقایی فر 3174 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
958 سیدمحمدتقی صفوی 2248 سازمان مرکزی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
959 رضا قضاوی 3222 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
960 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
961 اصغر قنایی . . بازنشسته
962 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
963 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
964 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
965 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
966 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
967 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
968 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
969 سعید گلابی 3425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک جامدات وساخت وتولید
970 جواد صفایی قمی 2162 سازمان مرکزی معاون فرهنگی(مشاور رئیس دانشگاه درامور فرهنگی واجتمایی )
971 مرضیه قوام 2268 دانشکده علوم بنیاد حامیان دانشگاه
972 امیرمحمد گلابی
973 آرزو خمامی 55444772 داخلی 103 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان کارشناس پارک علم و فناوری
974 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
975 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
976 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
977 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
978 سجاد جهانبخت 4441 voip همراه معاون آمورشی دانشکده برق وکامپیوتر
979 فرانک گودرزی 2919 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
980 طاهره لطفی 2094 مرکز مشاوره
981 محمد لطفی . . بازنشسته
982 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
983 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
984 سید محمد مهدی لطیفی
985 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
986 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
987 محمود مازوچی بازنشسته
988 فرشته مشکانی 3262 ساختمان نانو نانو کاتالیست
989 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
990 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
991 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
992 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
993 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
994 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
995 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
996
997 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
998 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
999 امینه سادات محسن زاده 4090 مرکز مشاوره رئیس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه
1000 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
1001 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
1002 حمید رضا محمدی 2150 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه هیئت امنا
1003 مهدی محسنی بازنشسته
1004 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1005 مصطفی محمدزاده 2175 سازمان مرکزی حوزه معاونت پژوهشی
1006 مهدی محمدزاده 2144 سازمان مرکزی مدیر برنامه ريزي و توسعه
1007 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
1008 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1009 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک آز میکرو ونانومکانیک
1010 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1011 رضا مداحیان . . .
1012 سید ناصر نبوی 2473 دانشکده مهندسی کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1013 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1014 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1015 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1016 سید احمد مدنی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1017 ابوذر وفایی 2179 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با جامعه
1018 مهدی طالبی 2271 سازمان مرکزی مسئل دفتر مدیرآموزشی
1019 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1020 مهرداد مرادی 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیردانشجویی
1021 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1022 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1023 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1024 علیرضا مرشدی 3221 دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مسئول دفتروامورعمومی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1025 محمد مهدی عسگرنژاد 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
1026 مرکز مشاوره دانشجویی 4091 مرکز مشاوره دانشجویی
1027 مخابرات دانشگاه
1028 امیر حسین رسولی نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر عضوهیئات علمی گروه
1029 سلیمان سرهنگی 2245 سازمان مرکزی تدارکات دفتر نهاد رهبری
1030 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1031 محمد عباسیان 4417 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
1032 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1033 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1034 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1035 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1036 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1037 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1038 ساجده مسافرچی 2178 سازمان مرکزی كارشناس ارتباط با جامعه و صنعت
1039 مسجد 3111 مسجد
1040 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1041 زهرا آستانی 4767 voipهمراه مسئول آموزش پردیس خواهران
1042 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1043 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1044 رضا رضازاده پایان کار
1045 فرشته صدری مقدم 2997 تربیت بدنی آبدارخانه
1046 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1047
1048 محبوبه عربی مفرد 4255 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده مجازی
1049 مهدیه فلاح 3365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1050
1051 آسیه حاجی قدیری 2188 سازمان مرکزی کارشناس اسناد حراست
1052 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1053 محسن فرجی 4477 voipهمراه
1054 طیبه مصلحی 4264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1055 منیره قاضی 55444772 داخلی 105 پارک علم و فناوری کارشناس
1056 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1057 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1058 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1059 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1060 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1061 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1062 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1063
1064 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1065 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1066 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1067 عباس معین فر
1068 محمدرئوف معینی
1069 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1070 علیرضا ملاقنبری بازنشسته
1071 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1072
1073 محمدحسین فروغیان 55444772 داخلی 104 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان معاون پارک علم و فناوری
1074 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1075 محمدحسن ملکیان 4366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1076 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
1077 محمدرضا منزوی بازنشسته
1078 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1079 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1080 مهدی عباس محمدی 2339 دانشکده شیمی گروه فیتو شیمی
1081 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1082
1083 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1084 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1085 مریم منفصلی 4809 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1086 دانشکده علوم
1087 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1088 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1089 یاسر مهرانیان 4153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1090 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1091 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1092 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1093 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1094 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1095 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1096 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1097 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1098 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1099 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1100 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1101 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1102 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1103 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1104 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1105 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1106 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1107 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1108 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1109 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1110 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1111 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1112 رویا مهین پور بازنشسته
1113 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1114 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1115 مودم سازمان مرکزی
1116 اصغر احمدی فرد 4150 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده شیمی
1117 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1118 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1119 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه علوم اجتماعی
1120 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی معاون آموزشی دانشکده ریاضی
1121 حمید رضا مومنیان . .
1122 مهدی اسدی 4361 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1123 اعظم سلیمانی تبار 4806 کتابخانه مرکزی كارشناس نشريات - كارشناس علم سنجي و رتبه بندي
1124 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1125 عباس مکاری بازنشسته
1126 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1127 سیدرضا میراحمدی .
1128 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1129 زینب سادات میرحسینی 2626 خوابگاه خواهران متصدی امور خوابگاهی
1130 فاطمه میرزابیگی 4884 مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر متصدی انبار کارگاه های دانشکده معماری و هنر
1131 محمد میرزابیگی بازنشسته
1132 معصومه میرزایی 4808 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1133 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1134 مهرداد خشوعی اصفهانی 2498 دانشکده مهندسی مرحوم ارباب تفضلی اساتید گروه عمران
1135 سمیراسادات ناصری منش 4544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1136 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1137 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی لیزر و فوتونیک
1138 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1139 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه علوم قرآن و حديث
1140 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1141 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1142 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1143 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1144 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1145 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1146 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1147 محمد تقی دلداده 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1148 سیدرضا نبوی 2299 سازمان مرکزی مدیر حراست
1149 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1150 علی نجفی بازنشسته
1151 علی نجفی ایوکی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1152 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1153
1154 سمیه نخی 4434 سازمان مرکزی معاون مدیر امور مالی
1155 4245 پژوهشکده انرژی مدیر اجرایی مرکزپژوهشی کاشان شناسی
1156 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی دبیر کمیته نظام پیشنهادات
1157 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1158 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1159 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1160 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1161 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1162 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1163 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1164 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 voipهمراه کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
1165 ابراهیم نعمتی لای 2450 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
1166 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1167 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1168 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1169 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1170 سیدابوالفضل نقوی بازنشسته
1171 نسرین طحان 4091 مركزمشاوره سلامت و سبك زندگي مسئول پذیرش
1172 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1173
1174 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1175 نگهبانی 4210 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی میدان آبنما
1176 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1177 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1178 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1179 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1180 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1181 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1182 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1183 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1184 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1185 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1186 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1187 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1188 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1189 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1190 جواد نوحی بازنشسته
1191 محسن نورانیان
1192 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1193 محمدمهدی آقایی زاده 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1194
1195 پرویز نوروزی بازنشسته بازنشسته
1196 محمدمهدی آقایی زاده 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1197 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1198 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1199 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1200 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1201 محمدحسن ملکیان 4366 voipهمراه كارشناس برنامه نويس سيستم
1202 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1203 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1204 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1205 كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1206 امیر حسین یاسمی 2274 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
1207 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1208 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1209 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1210 سید امیرحسین نیکوکار
1211 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1212 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1213 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1214 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1215 عباس صانعی نژاد 4353 voipهمراه كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1216 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1217 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1218 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1219 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1220 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1221 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1222 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1223 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1224 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک معاون پژوهشی و فناوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک
1225 عاطفه هنردار بازنشسته
1226 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1227 حیدر هیزمی بازنشسته
1228 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1229 محمدرضا وزیری . .
1230 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1231
1232 محسن ولایتی بازنشسته
1233 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1234 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1235
1236 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1237 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1238 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1239 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1240 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1241 محمد براتی 2355 دانشکده علوم آزمایشگاه آموزشی عمومی
1242 امیرحسین کاشانی نژاد
1243
1244 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزشی ریاضی محض
1245 کانون ایثارواحدخواهران 2293 دانشکده معماری وهنر شاهدوایثارگر
1246 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1247 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1248 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1249 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1250 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1251 زهرا صمدیان 2947 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد رهبری
1252 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1253 مریم السادات اخوان حجازی 4285 voipهمراه مدیر ستادی طرح کلان ملی میکروتوربین
1254 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1255 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1256 حسین خداشناس 4358 voipهمراه كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
1257 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1258 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1259 عباس کتابی 3458 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق
1260 حسین کچویی بازنشسته
1261 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی مسئول بايگاني آموزش
1262 اعظم السادات کحال بازنشسته
1263 احمد نامور 2793 دانشکده زبانهای خارجی کارشناس امور پژوهشی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
1264 فاطمه کرباسچی 2276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1265
1266 مهدی کرمانی نصر آبادی 2236 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1267 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1268 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1269 خیرا... کریمی . بازنشسته
1270 عباس ابن علی
1271 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1272 حمیدرضا کریمیان بازنشسته
1273
1274 مجید منعم زاده 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
1275 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1276 عباس کمالی 2837 سرای هاشمیان متصدی خوابگاه
1277 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1278 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1279 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1280 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1281
1282 مهلا دادایی 3397 ساختمان ارشدی معاونت آزمایشگاه مرکزی
1283 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1284 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1285 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1286 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1287 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1288 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1289
1290 علی بیدگلیان بازنشسته
1291 فاطمه قربان 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کارشناس نشریه حدیث پژوهی
1292 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1293 محمد عزیزی سازمان مرکزی دفتر فنی
1294 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی عمران
1295 جعفر محبوبی بازنشسته
1296 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1297 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1298
1299 سلیله کریمی 2831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی تشکل ها و نشریات
1300 آزمایشگاه آنالیز حرارتی 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1301 مریم محمدی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1302 حامد حبیب زاده 2713 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه اساتید دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
1303 0 0 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1304 علی مهتری بازنشسته
1305 فاطمه سادات طاهری 2745 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
1306 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1307 کارشناسان مرکز رایانه 2209 سازمان مرکزی
1308 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1309 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك مدیر گروه فیزیك ماده چگال
1310 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1311 محسن فخری
1312 زهرا تقوائی یزدلی 2143 سازمان مرکزی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1313 الهه ملکیان فینی 4564 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1314 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1315 محسن فرجی 2134 سازمان مرکزی کارشناس گروه برنامه ریزی و پایش آموزش
1316 حمیدرضا فهیمی تبار 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه علوم قرآن وحدیث
1317 ملیحه حسین زاده 4157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1318 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1319 محسن راستین 2108 ساختمان مرکزی روابط عمومی
1320 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1321 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1322 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1323 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1324 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1325 علیرضا مکاری 4542 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1326 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1327 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1328 سید امیرحسین نکوئی دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1329 صدیقه فاطری 4279 voipهمراه کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
1330 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1331 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1332 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1333 مسعود تمسکی بیدگلی
1334 رضا فلاحتی
1335 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد فاکس
1336 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1337 فاطمه عباسی 4813 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1338 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1339 نسترن چراغی 2114 سازمان مرکزی روابط عمومی
1340 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1341 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1342 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1343 پژوهشکده اسانس 4990 voipهمراه پژوهشکده اسانس قمصر
1344 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1345 علی نمازیان 4220 دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی صنایع
1346 زهرا سادات طاهری 2182 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1347 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1348 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل
1349 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1350 مجید نیکفر 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی, آب و محیط زیست
1351 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مدیرگروه آموزشی محیط زیست
1352 2735 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1353 یوسف جان قمصری 4229 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نوین شیمی رازی
1354 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1355 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1356 سید رضا موسوی 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر ریاست ومسئول دبیرخانه
1357 احمد فردوسی نژاد بازنشسته
1358 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1359 رسول قنا سرسنگی 4352 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار و برنامه نویس سیستم
1360 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1361 لیلاسادات مروجی 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1362 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1363 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1364 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
1365 محمد خداداد 2324 دانشکده علوم مسئول امور اجرایی بنیاد حامیان
1366
1367 فرزان رضایی تسویه حساب
1368 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1369 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1370 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1371 اتاق جلسات 3450 دانشکده مهندسی مکانیک
1372 محسن شکرریز 3486 دانشکده مهندسی برق و مکانیک سایت کامپیوتر
1373 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1374 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم مدیر عامل بنیاد حامیان
1375 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1376 مصطفی وطنی 2446 دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1377 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1378 خوابگاه هاشمیان 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1379 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1380 آزمایشگاه GC-MS 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی
1381 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1382 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1383 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1384 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1385 محمد نیک سرشت بازنشسته
1386 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1387 محمد ناظمی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1388 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1389 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1390 آسیه نژاد 2924 اداره رفاه دانشجویی كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1391 علی عالی انوری 2404 دانشکده مهندسی دبیرخانه کنفرانس مهندسی معدن ایران
1392 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مسئول پژوهشکده انرژی
1393 پارک علم و فناوري پارک علم و فناوري 55444772 -55444773 پارك علم و فناوري دانشگاه کاشان پارك علم و فناوري
1394 كتابخانه گوياي كانون روشنا
1395 مصطفی زاهدی
1396 محمد مزدیان فر 2261 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات - صندوق فاطمه الزهرا (س)
1397
1398 3501 خوابگاه شهریاری
1399 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1400 امین رضایی 4244 voipهمراه مدير اجرایی دفتر نهادرهبری
1401 2609 خوابگاه هاشمیان
1402 انتظامات درب ورودی شهرک آزادگان 4030 انتظامات شهرک آزادگان
1403 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1404 علیرضا صاحب 4204 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1405 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1406 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1407 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1408 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1409 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1410
1411 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1412 مریم محمدی 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1413 اکبر محمدی بازنشسته
1414 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1415 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1416 مهدی محمدزاده 2145 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
1417 محمد کارکنان 3712 دانشکده علوم انسانی كارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
1418 زهره شهریاری
1419 فرزانه هاشمی 2308 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1420
1421
1422
1423 سعید دستجانی 4351 مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات کارشناس نرم افزار
1424 3502 خوابگاه شهریاری
1425 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1426 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1427 4201
1428 3503 خوابگاه شهریاری
1429 محمد نیکویی مهر 55444772 داخلی 106 پارک علم و فناوری کارشناس
1430 3504 خوابگاه شهریاری
1431 3505 خوابگاه شهریاری
1432 سازمان مرکزی
1433 آسیه عباسی 4160 voipهمراه مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
1434 سعید سلطان محمدی 4041 voipهمراه مدیرپژوهشی
1435 مهدی شبانی 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی
1436 محسن بوجار آرانی 4209 voipهمراه کارشناس مرکز رایانه
1437 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1438 3506 خوابگاه شهریاری
1439 محمدرضا نوروزی 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1440 علی فرهادیان 4221 voipهمراه ريئس دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
1441
1442 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1443 3507 خوابگاه شهریاری
1444 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1445 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1446 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1447 کانون بازنشتگان 55450388 خانه عطارها کانون بازنشستگان
1448 3509 خوابگاه شهریاری
1449 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1450
1451 محسن صیدالی 3218 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین هیئات علمی گروه جغرافیا و گردشگری
1452 3510 خوابگاه شهریاری
1453
1454 3511 خوابگاه شهریاری
1455 سیدحسن علوی نیا 3217 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1456
1457
1458
1459
1460 وحید پیرهادی 3049 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
1461 سمیه نادری یگانه 3284 پژوهشکده نانو کارشناس مرکز کارآفرینی
1462
1463 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1464 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1465 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1466 6666
1467 زهرا سروش 4096 voipهمراه کارشناس مشاوره
1468 مسعود فرخی نیا 2252 سازمان مرکزی تدارکات
1469 سید مرتضی بابامیر 4454 voip همراه مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
1470 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1471 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1472 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1473 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1474 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1475 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1476 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1477 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1478 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1479 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1480 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1481 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1482 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1483 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1484 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1485 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1486 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1487 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1488 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1489 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1490 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1491 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1492 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1493 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1494 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1495 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1496
1497 6666
1498 6666
1499 سید حسین قاسم زاده 2254 سازمان مرکزی رئیس تدارکات
1500 علیرضا صاحب 4206 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1501 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1502 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1503 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1504 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1505 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1506 مزرعه گل آفتاب گردان 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1507 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1508 حامد فرجی 2224 سازمان مرکزی مسئول دفترمدیریت فنی وطرحهای عمرانی و کارشناس تنظیم اسناد دفتر فنی
1509 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1510 6666
1511 6666
1512
1513 6666
1514 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1515 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1516 عبدالله ایرانخواه 4439 voipهمراه مدیرگروه مهندسی شیمی
1517 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1518 6666
1519 اعظم اسلامی 4323 voipهمراه کارشناس امورشاهد
1520 زهره آزادپور 4014 voipهمراه مجله انرژی دانشکده مهندسی
1521 حسن نخی . بازنشسته
1522 حامد حبیب زاده 4750 voipهمراه اساتیدگروه زبان و ادبیات انگلیسی
1523 طاهره عربی مرقی 4378 دانشکده حقوق مسئول دفتر دانشكده علوم مالي ، مديريت و كار آفريني
1524 لیلا شجایی زاده 4501 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده ریاضی
1525
1526
1527 مرضیه پوربابایی 4918 voipهمراه كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
1528 مریم صالحی مقدم 2263 اداره رفاه دانشجویی کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
1529 حسین رضادخت 4998 voipهمراه کارشناس گروه های آموزشی معماری و هنر
1530 فاطمه کاردان 4391 voipهمراه گروه ارتباط با دانش آموختگان
1531 سعید حلاج باشی بازنشسته
1532 علی زارع دوست 4284 پژوهشکده نانو کارشناس مرکز کارآفرینی
1533 محمود ساجدی 4341 voipهمراه مسئول دفترمعاونت آموزشی
1534 6666
1535 حسن جعفری 2299 سازمان مرکزی مسئول دفتر حراست
1536
1537 6666
1538 اشرف خسروانی 4082 voipهمراه بایگانی آموزش
1539 6666
1540 مهدی شفیعی 4084 voipهمراه نقل وانتقالات
1541 6666
1542 قاسم گلی 4246 voipهمراه ثبت سوابق تحصیلی
1543 اشرف کحال 4182 voipهمراه مسئول بايگاني آموزش
1544
1545 عاطفه فاطمیه 4228 voipهمراه اداره دانش آموختگان
1546 فاطمه کرباسچی 2227 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1547 فاطمه سلمانی 4277 voipهمراه بایگانی دانش آموختگان
1548 مرتضی مطهرثانی 4287 voipهمراه استعدادهای درخشان
1549 6666
1550 عادل رئیسی 4289 voipهمراه مدیریت نظارت، سنجش و کیفیت آموزش
1551 حسن ازانی 4133 voipهمراه دفتر ارزشیابی اساتید
1552 مهدی کوچکی 4170 voipهمراه کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1553 اکبر محبی 4138 voipهمراه رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1554 علیرضا خبازی 4136 voipهمراه گزینش استاد
1555 محمدتقی دلداده 4183 voipهمراه هیئت ممیزه
1556 اعظم اشعریون 3200 پژوهشکده نانو مسئول دفتر پژوهشکده نانو
1557 اعظم اشعریون 3201 پژوهشکده نانو مسئول دفتر پژوهشکده نانو
1558
1559 داوود فرزانگان 4207 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت سامانه پرداز آریس
1560 حسن لطیفی 4715 voipهمراه آموزش ادبیات
1561 مهدی غضنفری 4099 voipهمراه عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
1562 مرتضی شفیعی 4238 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه پلاسما افزار
1563 محمد بهارلویی 4236 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت قامت یار الوند
1564 حمیدرضا شهبازیان 3437 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک حرارت سیالات
1565 حسین ستار voipهمراه
1566 فاطمه کاظمی نسب 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضوهیئت علمی گروه تربیت بدنی
1567 قنبرعلی شیخ زاده
1568 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1569 محسن مرادیان 3264 ساختمان نانو آزمایشگاه پژوهشکده نانو
1570 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه بازنشسته
1571 قاسم مهدور 2335 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه علوم کامپیوتر
1572 محمد مرشدی 4022 voipهمراه دفتر دانشکده علوم
1573 6666
1574 2981 کتابخانه بنیاد مطهر
1575 6666
1576 6666
1577 عباس نشاسته ساز 4149 voipهمراه دبیر کمیته نظام پیشنهادات
1578 جمیله جلالی 4018 voipهمراه رئیس اداره رفاه کارکنان
1579 6666
1580
1581 6666
1582 اصغر مدبرنژاد 4814 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1583
1584 نرگس اخوان 4749 voipهمراه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1585 سلیله کریمی 4942 voipهمراه کارشناس دفتر نهاد رهبری
1586 امید بابایی 4556 voipهمراه کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
1587 سادات سیدی پور 4419 voipهمراه آزمایشگاه آی تی
1588 علی افتخاری 4334 voipهمراه اساتید گروه ریاضی کاربردی
1589 صدیقه جمالی 4371 voipهمراه كارشناس مسئول پژوهشکده انرژی
1590 6666
1591 جواد رضازاده 4367 voipهمراه کارشناس نرم افزار مرکز رایانه
1592 6666
1593 محمد جواد باقری 4121 voipهمراه کارشناس باستانشناسی وارشدوصنایع دستی
1594 محمد ملکی 4031 voipهمراه مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1595 6666
1596 محسن خاکی 4148 voipهمراه کارشناس آمارواطلاعات
1597 سید محمدتقی صفوی 4313 voipهمراه آموزش دانشکده شیمی
1598 6666
1599 مهدی افشان 4923 voipهمراه کارشناس مسئول خدمات رفاهی دانشجویی
1600 زهراسادات لطیفی 4928 voipهمراه کارشناس
1601 6666
1602 حسن استادحسین 4431 voipهمراه اساتید مهندسی عمران
1603 مجتبی معینیان 4028 voipهمراه كارشناس پژوهشكده فرش
1604 حسن غیاثی 4037 voipهمراه مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1605 ملیحه عباس زاده 4426 مرکز تجاری سازی ونوآوری گروه زمین پردازش نوین
1606 6666
1607 حسن دقیق 4063 voipهمراه رئیس دانشکده ریاضی
1608 آسیه نژاد 4924 voipهمراه كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1609 سیدحسن مصطفوی 4144 voipهمراه
1610
1611 6666
1612 غلامرضا خادم 4325 voipهمراه سایت علوم
1613 محمد علایی 4791 voipهمراه
1614 رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1615 طاهره لطفی 4094 voipهمراه کارشناس مشاوره
1616
1617 ملوک فیضی 4092 voipهمراه مددکاراجتمایی
1618 کاظم عمورمضان زاده 4945 voipهمراه معاون نهاد رهبری
1619 آسیه حاجی قدیری 4098 voipهمراه کارشناس انتظامات خواهران
1620 سلیمه حیدریان 2238 سازمان مرکزی حسابدر-تنطیم حساب
1621 6666
1622 محسن فخری 4324 voipهمراه بنیاد نخبگان
1623 6666
1624 محمد هنرپیشه 4404 voipهمراه گروه مهندسی مکانيک ساخت و تولید
1625 حسن رعیت مقدم 4547 voipهمراه کارشناس صنایع دستی
1626 قدرت ال... رحمانی مهر 4068 voipهمراه مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
1627
1628 سیدمهدی سیدی 3349 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
1629 حسین شاهرودیان 4197 voipهمراه طرحهای عمرانی
1630 نرگس نیکوفرد 4120 voipهمراه اساتیدپژوهشکده نانو
1631 عبدالله سعادت 4543 voipهمراه دفتر گروه علوم ورزشی - استخر
1632 حسین توکلی 2322 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1633 مرکز مشاوره 4097 مرکزمشاوره .
1634 نرجس زیبایی 4373 voipهمراه آزمایشگاه رنگرزی فرش
1635 حسین ابراهیم پور 4021 voipهمراه کنفرانسIPRIA
1636 6666
1637 محمدجواد غفارزاده 4198 voipهمراه مسئول تاسیسات
1638 6666
1639 6666
1640 محمدرضا معصومی 4284 پژوهشکده نانو مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
1641 محمد علی چاپی 4552 voipهمراه مسئول واحد خدمات عمومی
1642 سید سعید سیدبهشتی 2922 مدیریت دانشجویی معاون مدیر دانشجویی
1643 فاطمه سلمانی سازمان مرکزی كارشناس بايگاني اداره دانش آموختگان
1644
1645 جواد سلیمی سرتختی 2278 سازمان مرکزی مدیرتحصیلات تکمیلی
1646 اعظم اشعریون 4013 voipهمراه كارشناس خدمات آموزشي دانشكده شيمي
1647 سعید امیر 4290 مرکز نوآوری وتجاری سازی مدیرگروه رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1648 فاطمه کاردان 2563 تربیت بدنی تربیت بدنی
1649 سیدحمید بخشیان 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه کارشناس آموزش
1650 مجتبی صادق آرانی 4158 voip همراه حسابدار
1651 قاکس پردیس خواهران 3762 دانشکده علوم انسانی قاکس پردیس خواهران
1652 معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران 3761 دانشكده علوم انسانی و حقوق معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران
1653 فکس دانشکده مجازی 3254 ساختمان نانو فکس دانشکده مجازی
1654 ابوالفضل رنجبر 4234 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1655 دبیر خانه مرکزی 2249 سازمان مرکزی
1656 عباس رئیسی 4219 voipهمراه کارگزینی
1657 حسینعلی رفیعی پور 55578811 مرکزرشد مدیر مرکزرشد
1658
1659 نمابر فاکس 55444771 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني فکس
1660 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1661 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1662
1663 مصطفی باغمیرانی 4812 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1664 مهدی اسلامی 9337311532 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
1665 دفتررئیس پژوهشکده نانو 3200 ساختمان نانو دفتررئیس پژوهشکده نانو
1666 محسن فرشته 4550 voipهمراه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
1667 زهرا فرازنده 4418 voipهمراه كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
1668 . .
1669 رسول رستمی 4231 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه تصفیه هوا آذر
1670 حسین توکلی 2318 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1671 سرپرست خوابگاه خواهران 2682 خوابگاه خواهران سرپرست خوابگاه خواهران
1672 امیرحسین فتاحی 4237 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت یکتا محاسب سیلک
1673 زهرا فرازنده
1674 راضیه آقابایی 3724 دانشکده علوم انسانی و حقوق هیئت علمی گروه علوم تربیتی
1675 سید قاسم خادم 2137 سازمان مرکزی کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
1676 فرشته دهقانی 4406 voip همراه اساتید گروه مهندسی هوش مصنوعی
1677 علیرضا صفوی نوش آبادی 4187 پژوهشکده انرژی كارشناس امور آموزشي دانشجويان غير ايراني
1678 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1679 مدیر گروه علوم اجتماعی 3742 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه علوم اجتماعی
1680 حمید ناصری پور 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1681 الهه سادات خادمی 2353 آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده شیمی
1682 مهراد مرادی 3216 پژوهشکده نانو اساتید پژوهشکده نانو
1683 سیدرضا قاسم زاده بازنشسته
1684 نرگس اخوان 2949 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1685 نرگس اخوان 2942 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1686 سیدحسن مصطفوی 4281 ساختمان پژوهشکده انرژی مسئول دفتر مدير اجرايي پرديس بين الملل و كارشناس امور دانشجويي دانشجويان غير ايراني
1687 هادی شعبانی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
1688 زهرا سادات طاهری 2744 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی هیئات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
1689
1690 علیرضا کباری 4360 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1691 سید شهاب الدین بنی طباء 2195 سازمان کرکزی کارشناس مسئول ساختمان
1692 سید مجتبی ناصری قمصری 55751990-2 داخلي 1 كارشناس پژوهشكده اسانسهای طبیعی پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1693 اسما مازوچی 55751990-2 داخلي 2 كارشناس ازمايشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1694 محسن نیک نژاد 55751990-2 داخلي 4 امور عمومی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1695 اعظم قربانی 55751990-2 داخلي3 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1696 مهدی قنایی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1697 حمیدرضا توسلی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1698 ایمان کریم زاده 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1699 عباس سربندی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1700 جواد تنهایی قمصری 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1701 علی نمازیان 4222 ساختمان انرژی مدیر نوآوری وتجاری سازی
1702 محسن شکرریز 3485 دانشکده مهندسی برق و مکانیک مسئول سایت کامپیوتر
1703 ابوالفضل فتاحی 3427 مهندسی دکتر ساتر دانشکده مکانیک گروه تبدیل انرژی
1704 حسین طالبی قاديكلايي 3452 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
1705 سید علی ظهیری پور 3487 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئات علمی گروه برق و مخبرات
1706 محمد حیدری 3442 دانشکده مهندسی دکتر ساتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1707 علی قربان پور 3420 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1708 مجید صفری 2197 سازمان مرکزی کارپرداز دفتر فتی و طرحهای عمرانی
1709 احسان اسماعیلی طاهری 2714 دانشکده زبانهای خارجه گروه زبان و ادبیات عربی
1710 6666
1711 6666
1712 ابوذر وفایی 3233 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه جغرافیا و گردشگری
1713 مهدی طالبی 2278 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
1714 محمد رضا نوروزی 4333 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1715 حسن سربند 2235 سازمان مرکزی کارشناس مسئول تنظیم حساب و صدور سند
1716 مراد ملکی بازنشسته بازنشسته

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2