جستجوگر شماره تلفن


ردیف نام نام خانوادگی شماره ثابت آدرس موقعیت
1 آبدارخانه 3094 دانشکده علوم گروه فیزیک
2 آزمایشگاه شیمی 55444770 خیابان امام خمینی
3 خدمات 2306 دانشکده علوم خدمات
4 نرگس رخشان 2391 دانشکده شیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
5 سالن ریحانه 2604 خوابگاه خواهران
6 آزمایشگاه سیستم عامل 2842 کارگاه های مهندسی آزمایشگاه سیستم عامل
7 اپراتور تغذیه 2540 سلف سرویس اپراتور تغذیه
8 اعظم قربانی 3027 دانشکده علوم آزمایشگاه میکروبیولوژی
9 سالن اندیشه 2502 خوابگاه برادران
10 اپراتور 55919 دانشکده علوم اپراتوری مخابرات دانشگاه
11 علی حاج ابراهیمی 2317 کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی ساختمان علوم دانشکده ریاضی
12 انتظامات درب ورودی شماره 2 4010 میدان آبنما نگهبانی ورودی میدان آبنما
13 آبدارخانه 3203 ساختمان نانو
14 آزمایشگاه ژنتیک و سلول 3026 دانشکده علوم آزمایشگاه ژنتیک و سلول
15 سایت ارشدکامپیوتر 2841 کارگاه های مهندسی سایت ارشد کامپیوتر
16 کلاس آنلاین 3255 ساختمان نانو دانشکده مجازی
17 معاونت اداری و مالی 2231 سازمان مرکزی معاونت اداری و مالی
18 مرتضی امامی .... دانشکده علوم انسانی هیأت علمی
19 همگانی خوابگاه خواهران 2681 خوابگاه امامی
20 همگانی عمومی درب ورودی شماره 1 2983 نگهبانی درب ورودی جنب بانک تجارت
21 داریوش دیدبان 2231 سازمان مرکزی معاون اداری مالی و مدیریت منابع
22 فکس معاونت طرح وتوسعه 2152 سازمان مرکزی معاونت توسعه و طرحهای اقتصادی
23 معصومه یزدی 2225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
24 محمد رضا گندمی بازنشسته
25 حسین کاوه بازنشسته
26 آبدارخانه 2846 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه معدن
27 آبدارخانه 3709 دانشکده علوم انسانی وحقوق
28 آبدارخانه آزمایشگاه ها 2303 دانشکده علوم آبدارخانه
29 آبدارخانه خانه فرهنگ 2903 خانه فرهنگ آبدارخانه
30 آبدارخانه 3069 دانشکده علوم دانشکده ریاضی
31 حسن آبیاتی بازنشسته
32 مهرداد مرادی 3212 پژوهشکده نانو آزمایشگاه دکتر مرادی
33 فرشته مشکانی 2476 دانشکده مهندسی استاديار گروه مهندسي شيمي
34 افسانه آخوندزاده 4830 کارگاه معماری دانشکده معماری و هنر کارشناس کارگاه معماری
35 محمود آخوندی 2872 مجتمع کارگاهها آبدارخانه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی مکان
36 محمدرضا آدینه 2130 سازمان مرکزی رئیس اداره روابط عمومی
37 محمدرضا آذری فرد . . بازنشسته
38 آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی 2840 كارگاههاي مهندسي معدن آزمايشگاه فلوتاسيون
39 عمومی همگانی 2699 خوابگاه مسچی عمومی
40 اساتیدمدعو اساتیدمدعو 3703 دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی- اساتیدمدعو
41 جنبش عدالتخواه دانشجویی 3704 دانشکده علوم انسانی و حقوق .
42 زهره آزادپور 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
43 عبدالله ایرانخواه 2861 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی
44 زهره آزادپور 2824 مجتمع کارگاهها کارشناس آزمایشگاه
45 سیداحمدرضا افسری 3251 دانشکده مجازی رئیس دانشکده آموزشهای الکترونیکی وآزاد
46 آبدارخانه آزمایشگاه برق 2847 مجموعه کارکارگاهها آبدارخانه آزمایشگاه برق
47 مسعود همدانیان 2356 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
48 زهرا توانگر 3051 دانشکده شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
49 آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی 2823 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
50 آزمایشگاه تهویه 2845 مجتمع کارگاهها گروه معدن
51 آزمایشگاه رباتیک 2503 دانشکده علوم آزمایشگاه رباتیک
52 آزمایشگاه فیزیک مدرن 2348 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک مدرن
53 آزمایشگاه مکانیک سنگ 2825 مجتمع کارگاهها گروه معدن
54 آزمایشگاه نانو فیزیک 2349 دانشکده فیزیک آزمایشگاه نانو فیزیک
55 آزمایشگاه نانوشیمی 2347 دانشکده شیمی آزمایشگاه نانو شیمی
56 آزمایشگاه کارتوگرافی 2820 مجتمع کارگاهها گروه معدن
57 آزمایشگاه کانه آرایی 2863 مجتمع کارگاهها گروه معدن
58 آزمایشگاه کانی شناسی 2465 مجتمع کارگاهها گروه معدن
59 آژانس بانوان 2606 خوابگاه خواهران
60 آژانس دانش خارجی 2213 آژانس دانش
61 آژانس دانش داخلی 2212 آژانس دانش
62 زهرا فرازنده 3418 دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر كارشناس آموزش مهندسي برق و كامپيوتر
63 سعید آسعیدی 3071 دانشکده علوم گروه علوم کامپیوتر
64 آشپزخانه 2592 سلف سرویس
65 زهرا صمدیان 2981 خانه رفاهی کارشناس مسئول دبیرخانه کمیسیون عفاف و حجاب
66 محمد آقابابایی . . بازنشسته
67 عباس آقاجانی بزازی 2459 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
68 شهرام آقایی . . .
69 آمفی تاتر 2757 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
70 معاون آموزشی 2241 سازمان مرکزی معاونت آموزشی
71 معاونت آموزشی 3738 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت آموزشی
72 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات 2713 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاونت آموزشی دانشکده ادبیات
73 محمد آهنگریان بازنشسته
74 عبدالرسول ابراهیم آبادی 55751990 پژوهشکده اسانس های طبیعی رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی
75 عبدالرسول ابراهیم آبادی 2815 دانشکده علوم آزمایشگاهgems
76 حسین ابراهیم پور 3453 دانشکده مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
77 حسن جعفری 2510 دفتر انتظامات مسئول انتظامات
78 رضا ابراهیمی 2548 مجموعه انبارها انبار فنی
79 امیرحسین ابن علی . . .
80 احمد ابن علی 2296 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست
81 محمدمهدی ابوالحسنی 2434 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
82 فتح ال... ابوالفضلی بازنشسته
83 سید مهدی اجتهد 4232 سازمان مرکزی حسابداری - اداره رسیدگی
84 رقیه سادات اجتهد 2312 دانشکده شیمی آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی
85 علیرضا فرجی 55444772 داخلی 107 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان رئیس پارک علم و فناوری
86 سید حسین اجتهد 3466 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق کنترل
87 احمد شیخ زاده 3322 پردیس شهدا مدیر اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
88 حسن احمدی
89 آزمایشگاه آزمایشگاه انرژی 3384 ساختمان ارشدی آزمایشگاه انرژی
90 حسن احمدی 2470 دانشکده مهندسی آزمایشگاه برق پژوهشکده دانشجویی
91 خوابگاه احمدی روشن 2532 خوابگاه احمدی روشن راهرو دوم غربی
92 خوابگاه احمدی روشن 2534 خوابگاه احمدی روشن راهرو چهارم غربی
93 خوابگاه احمدی روشن 2531 خوابگاه احمدی روشن راهرو اول غربی
94 خوابگاه احمدی روشن 2533 خوابگاه احمدی روشن راهرو سوم شرقی
95 خوابگاه احمدی روشن 2537 خوابگاه احمدی روشن راهرو پنجم شرقی
96 خوابگاه احمدی روشن 2536 خوابگاه احمدی روشن راهرو هفتم شرقی
97 خوابگاه احمدی روشن 2538 خوابگاه احمدی روشن راهرو ششم غربی
98 حسن احمدی زاده 2779 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه گروه ادیان و فلسفه
99 اصغر احمدی فرد 2350 دانشکده شیمی مسئول آموزش
100 علینقی احمدیان بازنشسته
101 مریم اخباری 55751990 قمصر پژوهشکده اسانس
102 مهدی اخترکاوان 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
103 محمد اخوان بازنشسته
104 مریم السادات اخوان حجازی 3473 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق قدرت
105 مریم السادات اخوان حجازی 4285 مركز نوآوري و تجاري سازي مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
106 فکس اداره دانش آموختگان 2204 سازمان مرکزی فکس اداره دانش آموختگان
107 حسین ارباب بازنشسته
108 حمیدرضا پیوندی 55444772 داخلی 104 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان مسئول امور حقوقي، اداري و قراردادهاي پارك علم و فناوري
109 ملیحه اربابیان 2234 سازمان مرکزی حسابداری - اداره اعتبارات
110 آبدارخانه ارشدی 3307 ساختمان ارشدی
111 حسن ازانی 2133 سازمان مرکزی دفترارزشیابی اساتید
112 اساتید گروه ریاضی 2309 دانشکده علوم
113 اساتید تربیت بدنی 2565 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
114 اساتیدمدعو 3734 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
115 حمید رحیمی سمیرمی 3723 دانشکده علوم انسانی عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي
116 اساتیدمدعو 3729 دانشکده علوم انسانی وحقوق
117 اساتیدمدعو 3726 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدمدعو
118 اساتیدمدعو 3143 دانشکده معماری وهنر
119 اساتیدمدعوریاضی دانشکده علوم
120 حسن استادحسین 2431 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
121 استخر 2566 تربیت بدنی
122 مهدی اسدی 3361 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
123 مجید اسلامی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
124 ریاست دانشگاه 2100 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
125 مصطفی راستین 2155 سازمان مرکزی کارشناس امورحقوقی
126 اعظم اسلامی 3323 پردیس شهدا کارشناس امورشاهد
127 مجید اسلامی 2904 ساختمان مرحوم محموداسلامی آبدارخانه
128 مهدی اسلامی سازمان مرکزی
129 فاطمه اسماعیلی 2216 سازمان مرکزی کارگزینی
130 محسن اشجاری 2494 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
131 محسن اشجاری 3204 ساختمان نانو سنتزنانوساختارها
132 حسین اشراقی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
133 حسین اشرفی 3439 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مکانیک
134 سیدعلیرضا اشرفی 2367 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
135 مرتضی اصغری
136 ریاست دانشگاه 2120 سازمان مرکزی ریاست دانشگاه
137 مجید حاجتی پور 3484 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
138 فکس سرور دانشگاه 55914999 - -
139 امید اصغری 2493 دانشکده مهندسی گروههای آموزشی
140 اطاق روحانی 2590 خوابگاه برادران امور فرهنگی
141 اطاق شورا گروه ریاضی 2337 دانشکده علوم
142 اطاق مهمان 2680 خوابگاه امامی
143 اطاق1 2651 خوابگاه امامی
144 اطاق10 2662 خوابگاه امامی
145 اطاق11 2663 خوابگاه امامی
146 اطاق12 2664 خوابگاه امامی
147 اطاق13 2665 خوابگاه امامی
148 اطاق14 2667 خوابگاه امامی
149 اطاق15 2669 خوابگاه امامی
150 اطاق16 2670 خوابگاه امامی
151 اطاق17 2671 خوابگاه امامی
152 اطاق18 2672 خوابگاه امامی
153 اطاق19 2673 خوابگاه امامی
154 اطاق2 2652 خوابگاه امامی
155 اطاق20 2674 خوابگاه امامی
156 اطاق21 2675 خوابگاه امامی
157 اطاق22 2676 خوابگاه امامی
158 اطاق23 2677 خوابگاه امامی
159 محسن شکرریز 2486 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
160 اطاق25 2679 خوابگاه امامی
161 اطاق3 2653 خوابگاه امامی
162 اطاق4 2654 خوابگاه امامی
163 اطاق5 2655 خوابگاه امامی
164 اطاق6 2656 خوابگاه امامی
165 اطاق7 2657 خوابگاه امامی
166 اطاق8 2658 خوابگاه امامی
167 اطاق9 2659 خوابگاه امامی
168 زینب السادات اطهری اصفهانی 3720 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی علوم تربیتی
169 علی افتخاری 2334 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی کاربردی
170 سید احمدرضا افسری کاشانی 4480 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
171 مهدی افشان 2923 اداره رفاه دانشجویی رئیس اداره رفاه دانشجویی
172 افسانه افصحی . .
173 عباس اقبالی 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه اساتید گروه زبان وادبیات عرب
174 2982 کتابخانه بنیاد مطهر
175 محمد اقبالی 3250 ساختمان نانو مسؤول دفتردانشکده مجازی
176 کانون بازنشستگان 2882 کاخ سفید
177 محمد الماسی 2377 دانشکده علوم آزمایشگاه حالت جامد
178 محمد الماسی 2378 دانشکده علوم آزمایشگاه لایه نشانی
179 محمد الماسی 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
180 محمد الماسی 2329 دانشکده علوم آزمایشگاه نانومغناطیس
181 محمد الماسی 3260 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد
182 محمد الماسی 2578 دانشکده فیزیک .
183 محمد الماسی 2330 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک
184 سالن ورزشی ریحانه 2695 خوابگاه خواهران سالن ریحانه
185 امور فضای سبز 2914 . امور فضای سبز
186 سعید امیر 3433 دانشکده مهندسی مکانیک مدیر گروه مهندسی مکانیک جامدات
187 علی اکبر امینی 3164 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
188 مهدی امینی . . .
189 محمد امینی 3722 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم تربیتی
190 سعید امینی 3431 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
191 انبارموادشیمیایی 2916 انبارموادشیمیایی انبارموادشیمیایی
192 فاطمه سادات طاهری 4223 ساختمان انرژی آزفا
193 انتشارات 2907 ساختمان محمود اسلامی
194 انتشارات علوم انسانی 2707 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
195 انتشارات مرکزی 2589 انتشارات مرکزی انتشارات
196 انتشارات مرکزی 2587 انتشارات مرکزی انتشارات
197 انتشارات مرکزی 2588 انتشارات مرکزی انتشارات
198 سیدمحمود انتظام 3414 دانشکده مهندسی مکانیک مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
199 سیدرضا انتظام 55578815 ساختمان مركز رشد كارشناس مسئول پشتيباني و عامل مالي مركز رشد
200 فاطمه سادات طاهری 3209 ساختمان نانو آزفا
201 انتظامات خواهران 2813 درب ورودی
202 انجمن آسمان تاریک 2854 دانشکده علوم
203 انجمن انجمن آمار و کاربردها 2853 دانشکده علوم
204 انجمن اسلامی 2835 ساختمان مرحوم محموداسلامی
205 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 2912 ساختمان محمود اسلامی انجمن اسلامی
206 انجمن برق 2858 دانشکده علوم
207 انجمن رباتیک 2854 دانشکده علوم
208 انجمن انجمن ریاضی 2851 دانشکده علوم
209 انجمن انجمن شیمی 2851 دانشکده شیمی
210 انجمن شیمی 2858 دانشکده شیمی
211 انجمن عمران 2854 دانشکده علوم
212 انجمن انجمن فیزیک 2851 دانشکده علوم
213 انجمن معدن 2854 دانشکده علوم
214 انجمن مکانیک 2858 دانشکده علوم
215 انجمن انجمن کامپیوتر 2853 دانشکده علوم
216 انجمنهای علمی 2705 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
217 محسن اوبایی
218 عباس اکبری . . .
219 احمد اکبری 3154 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
220 احمد اکبری 3205 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفیلتراسیون(نانوغشائ)
221 محمود اکبری 2452 دانشکده مهندسی اساتیدگروه عمران
222 ماشاا... اکبریان بازنشسته
223 عبدالله ایرانخواه 2439 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی شیمی
224 عبدالله ایرانخواه 3379 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل فرایندها
225 محسن ایرانی رهقی 3438 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
226 زهرا ایزدی بازنشسته
227 محمدتقی ایمانی مقدم بازنشسته
228 حسین ایمانیان 2754 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه استادگروه ادبیات عرب
229 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2607 خوابگاه عصار دفترمشاوره
230 حسن بابازاده 2250 سازمان مرکزی رئیس اداره تدارکات
231 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
232 امید بابایی 2556 آزمایشگاههای مهندسی عمران کارشناس آزمایشگاه های مهندسی عمران
233 حبیب ا... بابایی . . بازنشسته
234 سیامک بابایی بازنشسته
235 فاطمه بارونقی 4118 سازمان مرکزی مدیریت ارتباطات فرهنگی
236 بازرسان حسابداری 2163 سازمان مرکزی
237 بهنام بازیگران 2372 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
238 حسن باغبانی . . بازنشسته
239 حسن باغشیخی 2950 خانه فرهنگ
240 ابوالفضل سلیمانی 2294 سازمان مرکزی کارشناس امنیت شبکه حراست
241 سلمان سقاحضرتی 4114 سازمان مرکزی کارشناس مسئول آموزش کارکنان
242 محمدرضا بافنده 2466 دانشکده مهندسی مدیر گروه آموزشی مهندسی متالوژی
243 محمدجواد باقری 3121 دانشکده معماری و هنر کارشناس باستان شناسی و صنایع دستی
244 زهره باقری 2267 سازمان مرکزی عامل مالي دانشجويي فرهنگي
245 عبدالحمید بامنیری 2384 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
246 عبدالحمید بامنیری 2849 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
247 بانک تجارت 2984 ورودی دانشکده علوم خودپرداز
248 بانک تجارت 2603 خوابگاه برادران خودپرداز
249 بانک تجارت 2932 دانشکده ادبیات خودپرداز
250 بانک تجارت 2603 خوابگاه خواهران خودپرداز
251 بانک تجارت 2984 سازمان مرکزی خودپرداز
252 احسان باورساد 2575 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
253 علی روحانی . بازنشسته
254 حسن بخشنده
255 قدرت ا... بدیعی بازنشسته
256 علی محمد براتی . . بازنشسته
257 علی برجاس - بازنشسته
258 بسیج اساتید 2874 ساختمان مرحوم محموداسلامی
259 بسیج دانشجویی 2328 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (خواهران )
260 بسیج دانشجویی 2753 دانشکده علوم بسیج دانشجویی علوم (برادران)
261 بسیج کارمندی 2203 سازمان مرکزی بسیج کارمندی
262 علی بشیری 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
263 حدیث بشیری 2336 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی فیزیک
264 حدیث بشیری 3356 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
265 مریم بقایی 2850 خوابگاه خواهران کارگاه قالیبافی
266 حسین بلالی . . .
267 معصومه بلوری 2172 سازمان مرکزی كارشناس مسئول پژوهشي (خدمات دانشجويي)
268 سیدعلی بنی طبا 2423 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
269 2768 کانکس جنب سلف مرکزی كارگاه كتابخانه مركزی و سالن اجتماعات
270 زهرا جمشیدزاده 2224 سازمان مرکزی مدیرفنی وطرحهای عمرانی
271 محسن بهپور 2375 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی تجزیه
272 محسن بهپور 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
273 بانک تجارت 55516030 بانک تجارت ریاست
274 زهره يادگاري دهنوي 3126 دانشکده معماری وهنر عضو هيات علمي گروه معماري
275 جواد نخی 3321 پردیس شهدا مدیرعامل صندوق قرض الحسنه فاطمه زهرا
276 احمدرضا قاسمی 2176 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با صنعت
277 محسن بوجار آرانی 4355 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
278 عباس بوستان افروز 0 . بازنشسته
279 محمد مرشدی 2326 دانشکده فیزیک مسئول آموزش دانشکده فیزیک
280 امیرحسین عامری 4580 دانشکده علوم مدیر گزینش
281 بوفه برادران 2901 بوفه برادران
282 پزشک دانشگاه 2995 درمانگاه
283 وحید صدوقی 2240 سازمان مرکزی مدیر اداری ومنابع انسانی
284 بوفه خوابگاه 2909 خوابگاه برادران
285 بوفه خواهران 2902 بوفه خواهران
286 سید محسن صفوی بازنشسته
287 مرتضی بیشه نیاسر 2311 دانشکده ریاضی گروه آموزش ریاضی کاربردی
288 بیمه تکمیلی 2181 سازمان مرکزی نماینده بیمه
289 رضا پارسا جذب کمکهای مردمی
290 ابوالفضل پارسا 2771 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
291 روشنک پاشایی
292 محمد پاکدل 4807 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
293 نرگس پایدار 2123 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
294 حسین پرتوی فر . . بازنشسته
295 ماشاا... پریش . . بازنشسته
296 پژوهشکده اسانس 55751990-2 قمصر
297 فکس پژوهشکده انرژی 3281 مركز نوآوري و تجاري سازي فکس پژوهشکده انرژی
298 فکس پژوهشکده علوم وفناوری نانو 3201 ساختمان نانو پژوهشکده علوم وفناوری نانو
299 معاونت پژوهشی 3739 دانشکده علوم انسانی وحقوق معاونت پژوهشی
300 فاطمه پناهی 3244 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
301 داوود حسنعلیان
302 علیرضا پوران 2940 خانه فرهنگ مدیرامورفرهنگی
303 مرضیه پوربابایی 2918 دانشکده ریاضی كارشناس مسئول آزمايشگاه رياضي و علوم كامپيوتر
304 داود پورسینا
305 محمدجواد پوروقار 3728 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
306 ربابه خاتون پیله فروش بازنشسته
307 الناز پیونده - سازمان مرکزی کارشناس بودجه
308 تأ سیسات 2611 خوابگاه خواهران
309 تالار فیض 2927 سالن فیض
310 تاسیسات 2401 دانشکده مهندسی
311 تاسیسات 2794 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه تاسیسات
312 تاسیسات 2581 ساختمان مرحوم محموداسلامی تاسیسات
313 تاسیسات 2583 تربیت بدنی تاسیسات
314 تاسیسات 2584 دانشکده علوم تاسیسات
315 تاسیسات 2582 دفتر تاسیسات
316 تاسیسات 2567 موتورخانه مرکزی
317 تاسیسات دفتر 2558 تاسیسات دفترتاسیسات
318 حمیدرضا تبریزی دوز 2362 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
319 بانک تجارت 55534600 بانک تجارت امورمربوط به چک وعابربانک
320 بانک تجارت 34110 بانک تجارت تلفن بانک
321 بانک تجارت 55512401 بانک تجارت اموروام
322 بانک تجارت 55512400 بانک تجارت معاونت
323 محمد مهدی عسگر نژاد 2140 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیر اداری ومنابع انسانی
324 حسین تحقیقی 2430 دانشکده مهندسی گروه عمران
325 حسین تحقیقی دانشکده مهندسی گروه عمران
326 کیوان ترابی 2448 دانشکده مهندسی اساتیدمکانیک
327 تربیت بدنی 2660 خوابگاه خواهران
328 حسین ترنجی بازنشسته
329 محمد ترکیهای اصفهانی 2573 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
330 آمنه تسلیمی 2126 سازمان مرکزی روابط عمومی
331 تعاونی اعتبار کارکنان 2881 ساختمان سفید حسابدارحسن فرشباف
332 احمد تقوی نژاد . . بازنشسته
333 محمدرضا تمنایی فر 3752 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه روان شناسی
334 زهرا توانگر 2366 دانشکده شیمی اساتید شیمی فیزیک
335 حسین توحیدیان . . بازنشسته
336 توزیع شام 2569 خوابگاه برادران
337 محمد توفیقی 3249 ساختمان نانو آزمایشگاه ژئومورفولوژی
338 حسین توفیقی بازنشسته
339 محمد توفیقی 3248 ساختمان نانو آزمایشگاه آب وخاک
340 محمد توفیقی 3247 ساختمان نانو آزمایشگاه تنش های محیطی
341 معاونت پژوهشی 2170 سازمان مرکزی دفتر معاون پژوهشی
342 علی ثابتی پور 2730 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
343 جامعه اسلامی 2906 ساختمان محمود اسلامی
344 جامعه اسلامی 2703 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
345 محمد ناظمی 2706 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه سایت کامپیوتر
346 جامعه اسلامی دانشجویان 2913 ساختمان محمود اسلامی
347 مهدی ممتحن 3130 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
348 مهدی ممتحن 3131 دانشکده معماری وهنر رئیس دانشکده معماری وهنر
349 بهرام جزی 2346 دانشکده علوم آزمایشگاه الکترونیک فیزیک
350 بهرام جزی 2572 دانشکده فیزیک گروه آموزشی لیزر وفوتونیک
351 محمدرضا جساس بازنشسته
352 ماشاا... جشنی . . بازنشسته
353 عباسعلی جعفری بازنشسته
354 زهرا قرائی 2766 دانشکده زبانهای خارجه هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
355 اصغر جعفری 3753 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه روان شناسی
356 جمیله جلالی 2221 سازمان مرکزی رئیس اداره رفاه کارکنان
357 ابراهیم نعمتی لای 4119 مرکز تجاری سازی و نوآوری شرکت زیست فناوران کویر
358 لیلا سادات مروجی 2745 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف اسلامی
359 ناهید جمالی 3202 ساختمان نانو مسئول آموزش وامورپژوهشی پژوهشکده نانو
360 ابوالقاسم مکاری زاده 4286 ساختمان پژوهشکده نانو كارشناس آز فا
361 زهرا جمشیدزاده 2413 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
362 دکتر سید محمد باقر قریشی 3284 پژوهشکده انرژی رئيس مركز كارافريني دانشگاه
363
364 سجاد جهانبخت 3474 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
365 روح ا... جهانی پور 2370 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
366 رضا جهانی نژاد 2371 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
367 زهرا جهانی نژاد بازنشسته
368
369 رضا قنبری 2150 سازمان مرکزی کارشناس برنامه ریزی
370 فرشته جوکار کاشی 3042 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولژی
371 حسن عزیزی انتقال یافت
372 حمید غلامی 2552 ساختمان امورعمومی مسئول واحد خدمات عمومی
373 لیلا چاپی 2229 سازمان مرکزی کارگزینی
374 محمدرضا چاهی . . بازنشسته
375 محمد چرخی کاشانی بازنشسته
376 نیروگاه چندمنظوره 2106 جنب سازمان مرکزی C.H.P
377 امیرحسین چهارباغی 2275 سازمان مرکزی حسابدار مسئول شبانه
378 مرکز مشاوره 4091 مرکز مشاوره
379 مهدکودک مهد کودک 2911 کوی اساتید مهدکودک
380 امیرحسین چیت سازیان 3169 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه فرش
381
382 مصطفی دعاخوان 2191 سازمان مرکزی دفتر فنی
383 زهرا چینی 2132 سازمان مرکزی کارشناس مسئول پژوهشی
384 علی اکبر امینی خواه 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
385 محمد رضا حاتمیان 3122 دانشکده معماری و هنر اساتید رشته معماری
386 فاطمه غلامی 2253 سازمان مرکزی کارشناس اداره رفاه کارکنان
387 امیرحسین حاجی اکبری بازنشسته
388 حامد حبیب زاده 2733 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
389 طیبه حبیبی . . .
390 محسن حجازیان بازنشسته
391 کاظم عمورمضان زاده 2945 خانه فرهنگ معاون نهاد رهبری
392 حسین حسنی بازنشسته
393 محمد جعفر محمدی 2248 سازمان مرکزی نماینده نهادمقام معظم رهبری در دانشگاه
394 فکس گزینش کارکنان 2880 دانشکده علوم فکس گزینش کارکنان
395 علی حسین زاده 2758 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی - مدیر گروه آموزشی نهج البلاغه
396 مهدی حسین زاده خرمی 3744 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
397 جواد حسین زاده ساداتی 3125 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
398 سیدعلی حسینی تفرشی 2595 دانشکده علوم بیوتکنولوژی
399 حق پرست
400 روح ا... حقشناس . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
401 مریم حقیقیان 2217 سازمان مرکزی بایگانی
402
403 ابوالفضل حلوایی 3465 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
404 سیدرضا حمصی 4444 دانشکده علوم مرکز فناوری اطلاعات
405 عباس حنطه . . بازنشسته
406 امیرحسین حکیمی
407 حسین حیدرزاده . . بازنشسته
408 مریم حیدرزاده آرانی 2392 دانشکده فیزیک آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
409 حسین حیدری دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
410 رسول حیدری سورشجانی 3226 ساختمان نانو دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین معاون آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين
411 محمد حیدری رارانی . . .
412 ابراهیم حیدری سمیرمی 2809 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
413 حسین کاوه 4141 voipهمراه بازنشسته
414
415 حسن خاتمی بازنشسته
416 محمدرضا نیکویی کاشانی 2571 دانشکده فیزیک کارشناس امور آموزشی دانشکده فیزیک
417 غلامرضا خادم 2325 دانشکده علوم سایت علوم
418 2295 سازمان مرکزی كارشناس مسئول حراست دانشجويي برادران
419 خوابگاه خاندایی 55572008 دانشگاه آزاد خوابگاه خاندایی
420 ناصر خانزاده 2164 سازمان مرکزی حسابداری
421 خانه عطارها خانه فرش 7_55451496
422 لیلا خانی 2580 دانشکده علوم کارشناس گزینش
423 مهدی پورافشین 2230 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیرمالی
424 حسین خاکباز . . بازنشسته
425 فاطمه خاکی 2122 سازمان مرکزی مسئول دبيرخانه مركزي
426 محسن خاکی 2148 سازمان مرکزی کارشناس آمارواطلاعات
427 علیرضا خبازی 2136 سازمان مرکزی گزینش استاد
428 مرضیه ختایی 3768 دانشکده حقوق آموزش پردیس واحد خواهران
429 سید مهدی مصطفوی 4369 ساختمان ارشدی کارشناس اتوماسیون اداری
430 حسین خداشناس 3358 ساختمان ارشدی كارشناس واحد پشتيباني سخت افزاري
431 حسن خداشناس 2230 سازمان مرکزی مدیر مالی
432 علی اصغر خدمتی بیدگلی 2170 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاون پژوهشي و ارتباطات علمي
433 زهرا خدامی - دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
434 محمد خدایی 4280 ساختمان انرژی مسئول آموزش پردیس بین الملل و دانشجویان خارجی
435 علی داروغه 2104 سازمان مرکزی -طبقه اول آبدارخانه معاونت آموزشی
436 رمضانعلی خدمتکار 4800 کتابخانه مرکزی رئیس اداره خدمات کتابداری
437 زین العابدین خدمتی 2223 سازمان مرکزی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
438 ابولفضل خدمتی 4363 ساختمان ارشدی مرکز فناوری اطلاعات
439 هومن خرازیان 2201 سازمان مرکزی کارشناس مسئول امورحقوقی وقراردادها
440 حسین خراسانی زاده 3423 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
441 اشرف خسروانی 2282 سازمان مرکزی بایگانی آموزش
442 کامران خسروی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
443 زهرا خسروی 2265 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص و دبیر کمیته انظباطی
444 محسن خسروی . . بازنشسته
445 2898 دانشکده معماری و هنر کارشناس انتظامات خواهران
446 مرتضی اقبالی بیدگلی 4399 دانشکده علوم خرابی خطوط تلفن
447 زهرا خلجی 4804 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
448 الهه خلدی 4354 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
449 خوابگاه برادران 2509 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه3
450 خوابگاه برادران 2523 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه6
451 خوابگاه برادران 2522 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه5
452 خوابگاه برادران 2521 خوابگاه برادران تأ سیسات خوابگاه برادران
453 خوابگاه برادران 2519 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه4
454 خوابگاه برادران 2526 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه2
455 خوابگاه برادران 2517 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه2
456 خوابگاه برادران 2527 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه3
457 خوابگاه برادران 2516 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه1
458 خوابگاه برادران 2515 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه5
459 خوابگاه برادران 2508 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه2
460 خوابگاه برادران 2514 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه6
461 خوابگاه برادران 2512 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه4
462 خوابگاه برادران 2507 خوابگاه برادران بلوک1 طبقه1
463 خوابگاه برادران 2528 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه4
464 خوابگاه برادران 2529 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه5
465 خوابگاه برادران 2530 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه6
466 خوابگاه برادران 2518 خوابگاه برادران بلوک2 طبقه3
467 خوابگاه برادران 2524 خوابگاه برادران بلوک3 طبقه1
468 خوابگاه خواهران 2633 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه2
469 خوابگاه خواهران 2647 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه7
470 خوابگاه خواهران 2644 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه5
471 خوابگاه خواهران 2643 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه4
472 خوابگاه خواهران 2642 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه3
473 خوابگاه خواهران 2641 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه2
474 خوابگاه خواهران 2612 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه1
475 خوابگاه خواهران 2632 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه1
476 خوابگاه خواهران 2637 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه6
477 خوابگاه خواهران 2636 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه5
478 خوابگاه خواهران 2635 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه4
479 خوابگاه خواهران 2634 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه3
480 خوابگاه خواهران 2639 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه8
481 خوابگاه خواهران 2623 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه5
482 خوابگاه خواهران 2613 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه2
483 خوابگاه خواهران 2614 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه3
484 خوابگاه خواهران 2615 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه4
485 خوابگاه خواهران 2616 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه5
486 خوابگاه خواهران 2617 خوابگاه خواهران بلوک4 طبقه6
487 خوابگاه خواهران 2618 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه1
488 خوابگاه خواهران 2619 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه2
489 خوابگاه خواهران 2630 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه5
490 خوابگاه خواهران 2622 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه4
491 خوابگاه خواهران 2631 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه6
492 خوابگاه خواهران 2624 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه6
493 خوابگاه خواهران 2625 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه1
494 خوابگاه خواهران 2627 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه2
495 خوابگاه خواهران 2628 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه3
496 خوابگاه خواهران 2640 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه1
497 خوابگاه خواهران 2629 خوابگاه خواهران بلوک6 طبقه4
498 خوابگاه خواهران 2648 خوابگاه خواهران بلوک8 طبقه8
499 خوابگاه خواهران 2621 خوابگاه خواهران بلوک5 طبقه3
500 خوابگاه خواهران 2638 خوابگاه خواهران بلوک7 طبقه7
501 دفتر مشاوره خوابگاه خواهران 2650 خوابگاه خواهران (مرکزی) دفترمشاوره
502 خوابگاه خوابگاه معصومیه 55441421
503 پردیس خواهران 3095 پردیس خواهران
504 بهرام خوشنویسان 2585 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
505 مهدی خیرالنسایی بازنشسته
506 مجتبی خیرخواه 2438 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک (گروه مهندسی برق)
507 مهدی خیرخواه 4368 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
508 حمید خیرخواهی 3093 دانشکده علوم آبدارخانه اساتید شیمی
509 مرکز مشاوره 4093 مرکزمشاوره
510 صفیه نصرالهی 2128 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
511 مهلا دادایی 2393 دانشکده فیزیک آزمایشگاه NMR
512 تقی دادایی بازنشسته
513 عباسعلی دارویی . . .
514 احمد دانایی نیا 3175 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
515 دانشجویان ارشد 2798 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دانشجویان ارشد
516 دانشجویان دانشجویان دکترای ریاضی 2877 دانشکده علوم دانشجویان دکترای ریاضی خواهران
517 دانشجویان دکترای ریاضی 2859 ساختمان مرحوم محموداسلامی دانشجویان دکترای ریاضی
518 دانشجویان دکترای شیمی 2852 دانشکده علوم
519 دانشجویان دکترای شیمی آلی 2853 دانشکده علوم
520 دانشجویان دکترای شیمی معدنی 2857 دانشکده علوم
521 معاون دانشجویی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
522 مرکز رشد دانشگاه کاشان 55578800 ساختمان مركز رشد انتظامات
523 ابوالفضل پارسا 2770 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
524 ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
525 عمومی دانشکده علوم انسانی وحقوق 3701 دانشکده علوم انسانی وحقوق
526 فکس دانشکده مدیریت واقتصاد 3231 ساختمان نانو
527 عمومی دانشکده معماری وهنر 2839 دانشکده معماری وهنر
528 همگانی دانشکده معماری وهنر 2885 دانشکده معماری وهنر
529 انتشارات دانشکده مهندسی 2483 دانشکده مهندسی
530 ریاست دانشکده مهندسی 2418 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
531 مجید نوریان بیدگلی 2451 دانشکده مهندسی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی
532 فاطمه داور 2855 دانشکده شیمی
533 امیر حسین نخودکار 3068 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
534
535 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2890 دانشکده مهندسی
536 دبیرخانه کنفرانس دانشجویی برق 2889 دانشکده مهندسی
537 سیامک دخانی 3242 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
538 درمانگاه 2591
539 محمد درمسجدی آرانی بازنشسته
540 مهدی دشت بزرگی 2738 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیرگروه ادیان وفلسفه
541 صادق رجایی 2812 درب ورودی شماره 2 مسئول دفتر امور کنسولی دانشجویان اتباع خارجی
542 دفتر نهاد 2661 خوابگاه خواهران
543 2646 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی
544 دفترگروه جامعه شناسی 3719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
545 حسن دقیق 2363 دانشکده ریاضی رئیس دانشکده ریاضی
546 حسن دقیق 2360 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
547 جواد دقیق 3140 دانشکده معماری وهنر کارشناس آموزش دانشکده معماری وهنر
548 اصغر دقیق بازنشسته
549 احسان جوادیان 2183 سازمان مرکزی هیئت ممیزه
550 مهدی دهقانی 3061 دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض (آنالیز)
551 محمدرضا منصورنیا 2386 دانشکده شیمی رئیس دانشکده شیمی
552 حسین دهقانی 2304 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی (شیمی)
553 محمدرضا منصورنیا 2340 دانشکده شیمی گروه شیمی معدنی
554 حسین دهقانی آرانی 4815 کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری
555 رضا دهقانی بیدگلی 3240 ساختمان نانو عضو هيئت علمي گروه مهندسي طبيعت(گياهان دارويي)
556 دانشجویان دکترای فیزیک 3067 دانشکده فیزیک دانشجویان دکترای فیزیک
557 داریوش دیده بان 3462 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هیئات علمی گروه برق و الکترونیک
558 جواد دیواندری 3134 دانشکده معماری وهنر دفترمشاورعمرانی رئیس دانشگاه
559 جواد دیواندری 3162 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
560 علیرضا ذبیحی 2295 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی
561 علیرضا ذبیحی 2188 سازمان مرکزی کارشناس حراست اسناد
562 فاطمه ذبیحی 3050 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی
563 محمدرضا رئوفی مهر 2215 سازمان مرکزی کارگزینی
564 رئیس دانشکده 3222 ساختمان نانو منابع طبیعی و علوم زمین
565 رئیس دانشکده فیزیک 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
566 عباس رئیسی 2219 سازمان مرکزی کارگزینی
567 عادل رئیسی 2358 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی فیزیک
568 عادل رئیسی 2289 سازمان مرکزی مدیریت گروه برنامه ریزی , تحول و پایش آموزش
569 عادل رئیسی وانانی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
570 محمد راحمی نوش آبادی 2200 سازمان مرکزی مشاور رئیس ومدیرامورحقوقی وقراردادها
571 جواد راد بازنشسته
572 سیدمحمد راستگوفر دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
573 رانندگان شرکت واحد نقلیهُ 2557 نقلیهُ رانندگان شرکت واحد
574 احمد رجب زاده 2545 سلف سرویس مامور خرید تغذیه
575 زینب رحمانی 3053 دانشکده فیزیک مدیرگروه آموزشی لیزر وفوتونیک
576 قدرت ا... رحمانی مهر 2368 دانشکده ریاضی مسئول دفتر گروه هاي دانشكده علوم رياضي
577 احمدرضا رحمتی 3429 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه حرارت و سیالات
578 علیرضا رحیمی 3283 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
579 علی رحیمی بازنشسته
580 علی رحیمی
581 محسن رحیمی 3469 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
582 موسی خلفی 3708 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضو هيأت علمي گروه آموزشي علوم ورزشي
583 سیدحسین رسا 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
584 سیدحسین رسا بازنشسته بازنشسته
585 پرویز رستگارجزی بازنشسته بازنشسته
586 سوسن رسول زاده . . بازنشسته
587 امیرحسین رسول نیا 2771 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رئیس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
588 محسن رسولی بازنشسته
589 فاطمه رصافیان 2243 سازمان مرکزی حوزه ریاست
590 رضا دهقانی 3240 ساختمان نانو رئیس آزمایشگاههای مرکزی
591 فاطمه سادات هاشمی 2173 سازمان مرکزی کارشناس مسئول پژوهشی
592 حسن رضازاده بازنشسته
593 مهران رضایی 2832 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی شیمی
594 مرتضی رضایی بازنشسته
595 مهران رضایی 2469 دانشکده شیمی اساتید شیمی
596 . .
597 محمد رضایی 2403 دانشکده مهندسی آبدارخانه دانشکده مهندسی
598 حمیدرضا رضایی زارع 4285 سازمان مرکزی نظام وظیفه
599 سید حسین علوی 4159 سازمان مرکزی سرپرست اداره اموال وانبار
600 محمد تقی رضوان 2447 دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع
601 امیرحسین رضوانی 2196 سازمان مرکزی تاسیسات
602 زهرا رضوانی 2301 دانشکده علوم مدیر گروه بیوتکنولوژی
603 سیدهادی رضوی 2214 سازمان مرکزی رئیس اداره کارگزینی
604 سید محمد رضویان 2428 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی معدن
605 حسن رعیت مقدم 2547 کارگاههای معماری وهنر کارشناس صنایع دستی
606 حسینعلی رفیعی پور 3092 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
607 حسینعلی رفیعی پور 2595 دانشکده علوم آزمایشگاه بیوتکنولوژی
608 عبدالعلی رمضانی 2895 دانشکده فیزیک معاون تحصیلات تكمیلی دانشكده
609 حسین رمضانی . دانشکده ادبیات کارشناس دفترنهاد
610 محمد رمضانی بازنشسته
611 رضا رمضانی آرانی 2389 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك ذرات بنیادی و نظریه میدان
612 سید هادی بهشتیان 2147 سازمان مرکزی طرح وبرنامه
613 محمد رمضانی علوی 2560 تربیت بدنی مدیر تربیت بدنی
614 احمد رمضانی مقدم 2576 دانشکده فیزیک معاون آموزشي دانشكده فيزيك
615 احمد رمضانی مقدم 2579 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
616 معصومه رنجبر 4803 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
617 ابوالفضل رنجبر 3241 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
618 امیر حسین مدنی 2725 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی معاون پژوهش فناوری وکارآفرینی
619 مسعود رهایی فرد . . .
620 جواد خسروی
621 اشرف روحانی 3767 دانشکده علوم انسانی كارشناس آموزش پرديس خواهران
622 رضا روحانی 2736 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
623 حسن رودی . . بازنشسته
624 سیداحسان روزمه 2345 دانشکده فیزیک آزمایشگاه اپتیک
625 سیداحسان روزمه 2568 دانشکده فیزیک مدیرگروه فیزیک ماده چگال
626 سیداحسان روزمه . دانشکده فیزیک آزمایشگاه مغناتوامپدانسGMI
627 انتظامات پارک علم و فناوری 55444774 پارك علم و فناوري دانشگاه کاشان انتظامات پارک علم و فناوری
628 ریاست داشکده مهندسی 2450 داشکده مهندسی ریاست
629 ریاست دانشکده معماری وهنر 3131 دانشکده معماری وهنر
630 رییس دانشکده ادبیات 2770 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه رییس دانشکده ادبیات
631 مهدی نجاتی 2562 تربیت بدنی مسئول استخر دانشگاه
632 عباس زارعی 2731 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتیدگروه زبان انگلیسی
633 محمدشریف زارعی 3419 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
634 مصطفی زاهدی فر 2344 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
635 مصطفی زاهدی فر 3214 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
636 مصطفی زاهدی فر 3207 ساختمان نانو آزمایشگاه لایه نشانی حرارتی وآنالیزسلولهای خو
637 مصطفی زاهدی فر 2577 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
638 عباس زراعت 3731 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
639 فرهاد زمانی 3056 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
640 سروش زمانی مقدم بازنشسته
641 حمیدرضا جمعدار 4127 پژوهشکده انرژی كارشناس مسؤول دفتر همكاري هاي بين الملل
642 اصغر زنجیرزن بازنشسته
643 حمیدرضا زنگنه 2573 دانشکده فیزیک مدیر گروه لیزر و فوتونیك
644 زهره زهرایی 3381 ساختمان ارشدی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
645 زهره زهرایی 2396 دانشکده شیمی گروه بیوتکنولوژی
646 زهره زهرایی 2314 دانشکده علوم آز زیست گیاهی
647 نرجس زیبایی 3372 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی فرش
648 2956 کارگاههای معماری آزمایشگاه رنگرزی
649 نرجس زیبایی 3374 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کنترل کیفیت فرش
650 نرجس زیبایی 3373 ساختمان ارشدی آزمایشگاه رنگرزی فرش
651 محمود ساجدی 2241 سازمان مرکزی مسئول دفترمعاونت آموزشی
652 سید ابوالفضل سادات الحسینی . بازنشسته
653 سید حسین سادات الحسینی 2192 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
654 امیر ابراهیمی 2298 سازمان مرکزی مسئول دفترحراست
655 سید مهدی سادات فر 4180 سازمان مرکزی رئیس اداره عمومی
656 سید مجتبی ساداتی 2520 مجتمع مرکزی پسران متصدی خوابگاه
657 سیدابراهیم ساعتچی . . بازنشسته
658 علی ساعتی 3714 دانشکده علوم انسانی وحقوق کارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی وحقوق
659 هادی ساعتی 4543 سلف سرویس امور دانشجویی
660 سالن کنفرانس 3133 دانشکده معماری وهنر
661 سایت خوابگاهها 2645 خوابگاه خواهران
662 محسن شکرریز 2484 دانشکده مهندسی رئیس گروه آمار و اطلاعات
663 سایت ارشد 2487 دانشکده مهندسی
664 جعفر سایه آفتابی 2124 سازمان مرکزی روابط بین الملل
665 سعید سلطان محمدی 2171 سازمان مرکزی مدیر پژوهشی
666 مجید سبزپوشان 3435 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک سیالات
667 مهدی سبزواری 3049 دانشکده ریاضی گروه ریاضی کاربردی
668 حمزه سبزیان 2541 انبار مرکزی کارشناس اداره اموال و انبار
669 ستادتوسعه دانشگاه 3024 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
670 فکس ستادتوسعه دانشگاه 3025 دانشکده علوم ستادجذب کمکهای مردمی
671 سیدعلی حسینی تفرشی 2260 سازمان مرکزی معاون دانشجویی
672 حسین ستار 2720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه معارف
673 مسلم ستوده خواه 3046 دانشکده علوم گروه شیمی معدنی
674 حمزه ملکیان 2218 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
675 حسین کرباسی 4801 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
676 عبدالله سعادت 2543 تربیت بدنی دفتر گروه علوم ورزشی
677 حسن احمدی زاده 4810 کتابخانه مرکزی مدیر کتابخانه مرکزی
678 سیدمرتضی سعادتدار بازنشسته
679 عباس سعادتمندی 2361 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
680 محمدمهدی آقایی زاده 2471 مجموعه کارگاه های مهندسی آزمایشگاه الکترونیک
681 شهریار سعیدیان بازنشسته
682 روح الله کاظمی 2948 خانه فرهنگ کارشناس تشکلها ونشریات دانشجویی
683 سعید سلطانی محمدی 2441 دانشکده مهندسی گروه معدن
684 2156 سازمان مرکزی حسابداری
685 بهزاد سلطانی 3426 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
686 سعید سلطانی 0 ساختمان نانو رئیس دانشکده مجازی
687 زینب سلطانی 3050 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
688 سلف برادران 2546 سلف برادران
689 سلف خواهران 2549 سلف خواهران
690 سلف کارمندی (آزاد) 2599 سلف سرویس سلف سرویس
691 ملیحه سلمانی 3415 دانشکده مهندسی مکانیک آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
692 فاطمه سلمانی 2277 سازمان مرکزی بایگانی دانش آموختگان
693 مهران سهراب زاده بازنشسته
694 منصور سیاح . دانشکده ادبیات گروه تربیت بدنی
695 سیدعبدالکریم سیادت . سازمان مرکزی طرح وبرنامه کارشناس بهره وری
696 محمد سیدپور 2269 سازمان مرکزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
697 مرتضی سیدهاشم 2319 دانشکده شیمی منشی دانشکده شیمی
698 مرتضی سیدهاشم 2397 دانشکده شیمی مسئول دفتر دانشکده شیمی
699 سیدمهدی سیدی 2341 دانشکده فیزیک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک1
700 سیدعباس سیدی آرانی دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه حقوق
701 سادات سیدی پور 2419 دانشکده مهندسی آزمایشگاه آی تی
702 محسن سیفی 2743 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات عرب
703 محسن شاطریان 3232 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
704 محمود شاطریان 3736 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیرگروه آموزشی حقوق
705 حسین شاهرودیان سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
706 عباس شایان فر بازنشسته
707 حمیدرضا جیحانی 3165 دانشکده معماری وهنر مدير گروه پژوهشي معماري وهنر مركز پژوهشي كاشان شناسي
708 مهدی شبانی نوش آبادی 3047 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
709 مهدی شبانی نوش آبادی 2357 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی
710 لیلا شجاعی زاده 2501 دانشکده علوم مسئول آموزش دانشکده ریاضی
711 رضا شجری 2747 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
712 حمید شرافتیان بازنشسته
713 شرکت تعاونی 2400 شرکت تعاونی مصرف
714 شرکت خدماتی 2553 ساختمان سفید شرکت خدماتی
715 دفتر شرکت فضای سبز 2883 ساختمان سفید خدمات فضای سبز
716 احمد شریف دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه الهیات
717 زهرا شریف فر 3139 دانشکده معماری وهنر مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری
718 کیوان شریف مرادی 3757 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه تربیت‌ بدنی
719 نفیسه شریفی 3057 دانشکده فیزیک گروه لیزر و فوتونیك
720 محمد حسین شریفی 2258 سازمان مرکزی مسئول تنظیم اسناد
721 زهرا شریفی 2450 دانشکده مهندسی مسئول دفتر دانشکده
722 نفیسه شریفی 3261 ساختمان نانو آزمایشگاه تحقیقاتی نانواپتوالكترونیك و فوتونی
723 رضا بیدگلیان 2103 سازمان مرکزی ابدارخانه اداری
724 زهره شعار 2233 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
725 حسین شعبانی زاد بازنشسته
726 قاسم شفیعی دانشکده علوم انسانی وحقوق هیأت علمی/گروه حقوق
727 خلیل شفیعی . .
728 علیرضا صالحی نژاد 2202 سازمان مرکزی كارشناس امور حقوقي
729
730 مهدی شفیعی 2284 سازمان مرکزی نقل وانتقالات
731 محمدرضا شمس 2740 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه زبان انگلیسی
732 افسانه شمس 2718 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه کارشناس مسئول آموزش
733 مهدی شمس 2334 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
734 عباس شکاری بازنشسته
735 محسن شکرریز 2485 دانشکده مهندسی مرکز رایانه مهندسی
736 قنبرعلی شیخ زاده 3424 دانشکده مهندسی مکانیک معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک-اساتید گروه مکانیک
737 ولی ا... شیخیان . . بازنشسته
738 علی اصغر شیره پز دانشکده مدیریت و اقتصاد
739 زهرا صابری . دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
740 مجتبی صادق آرانی 4158 سازمان مرکزی مسئول حسابداری انبار مرکزی و فنی
741 عباس صادق زاده 2492 دانشکده مهندسی مدیرگروه مهندسی مواد
742 عباس صادق زاده 3392 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی مواد
743 امیرحسین صادقپور 3129 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
744 حامد نسائی 2198 سازمان مرکزی مسئول تاسیسات
745 محمد حسین صادقی بازنشسته بازنشسته
746 زهرا صادقی 3726 دانشكده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
747 احسان صادقی بازنشسته
748 احسان صادقی 3043 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
749 ستار صادقی ده چشمه انتقالی
750 سیدمرتضی بابامیر 3451 دانشکده مهندسی دکتر ساتر آزمایشگاه نرم افزار
751 تاسیسات مهندسی برق وکامپیوتر 3402 ساختمان ساتر تاسیسات
752 علی اصغر خدمتی بیدگلی 2169 سازمان مرکزی کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه
753 غلامرضا صالح علوی بازنشسته
754 محمد علی چاپی 2562 تربیت بدنی مسئول سالنهای تربیت بدنی
755 عبدالحسین صانعی نژاد بازنشسته
756 عباس صانعی نژاد 3353 ساختمان ارشدی كارشناس مركز رايانه و فناوري اطلاعات
757 مجید صانعی نژاد 3400 دانشکده مهندسی مکانیک و برق و کامپیوتر مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک-برق و کامپیوتر
758 داوود صانعی نژاد - بازنشسته
759 حسین صباغیان بیدگلی 3467 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
760 محمد صبوری 2806 کتابخانه علوم انسانی آبدارخانه
761 مجید صدوقی 3750 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه روان شناسی
762 روح اله میرزایی 4152 سازمان مرکزی مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
763 غلامحسین صدیفیان 2406 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
764 فریبرز صدیق ارفعی 3751 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه روان شناسی
765 مهدی صدیقی 2161 سازمان مرکزی حسابداری ستادتوسعه
766 ایرج صفایی 55723355 نیاسر رصدخانه مرکزی دانشگاه
767 ایرج صفایی 3380 ساختمان ارشدی دفتر رصدخانه
768 ایرج صفایی 55723356 نیاسر فکس رصدخانه مرکزی دانشگاه
769 جواد صفایی قمی 2849 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
770 جواد صفایی قمی 2385 دانشکده شیمی گروه شیمی
771 جواد صفری بازنشسته
772 محسن نیازی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق ریاست دانشکده علوم انسانی وحقوق
773 نرگس مسگری 2167 سازمان مرکزی كميسيون موارد خاص و انضباطي
774 غلامرضا صفری بازنشسته
775 سید علی گلساز 2111 سازمان مرکزی كارشناس مخابرات
776 عبدا... رمضانی 2146 سازمان مرکزی کارشناس مسئول برنامه وبودجه
777 محمدحسن صانعی پور 2721 دانشکده زبانهای خارجی مدیر گروه علوم قرآن و حديث
778 مسعود صلواتی نیاسر 3028 دانشکده شیمی آزمایشگاه پژوهشی شیمی معدنی
779 مسعود صلواتی نیاسر 2383 دانشکده شیمی گروه شیمی
780 محمد مزدیان فر 2261 سازمان مرکزی مسئول مالي دانشجويان شهريه پرداز و حسابداري دانشجويي- حسابدار صندوق فاطمه الزهرا(س)
781 روح ا... صیادی نژاد 2741 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
782 محسن طاعتی 4282 مرکزنوآوری وتجاری سازی مدیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری
783 2116 سازمان مرکزی روابط عمومی
784 2927 سالن فیض مسئول آمفی تاتر
785 سیدعباس طاهر 3455 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق
786 حمیدرضا طاهرزاده 2208 سازمان مرکزی امورمالی اعتبار هیئت علمی
787 حسین حیدری 2719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی اساتید گروه ادیان وفلسفه
788 زهرا قرائی 2750 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی مدیر گروه آموزشی زبان انگلیسی
789 بیژن طاهری 2422 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
790 امیرحسین طحان 2097 مرکز مشاوره آبدارخانه
791 حسین طحانی 2520 خوابگاه مرکزی کارشناس امور خوابگاه ها
792 حسن طحانی - - بازنشسته
793 2151 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
794 حسین طرفدار . . بازنشسته
795 زینب طلوعی 2301 دانشکده علوم اساتید گروه بیوتکنولوژی
796 علی طهماسبی نوش آبادی 4362 ساختمان ارشدی کارشناس برنامه نویس کامپیوتر
797 اعظم طوقانیان 4833 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
798 بهزاد طولمی نژاد . . .
799 داوود ظریفی 3470 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
800 مرتضی عابدینی 2455 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
801 رضا عابدینی . . بازنشسته
802 علی عارف منش 3422 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
803 محمد عارفی 3405 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک جامدات
804 سید حسین حسینی بازنشسته بازنشسته
805 بابک عالمی 3148 دانشکده معماری وهنر گروه معماری
806 علی عالی انوری 2417 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
807 نرجس سادات توفیقی 4266 سازمان مرکزی کارشناس کمیته انضباطی
808 امیرحسین عامری راد 4226 سازمان مرکزی رئیس اداره دانش آموختگان
809 مهدیه عباس زاده 4181 سازمان مرکزی كارشناس پذيرش و ثبت نام
810 فرشته دهقانی 3406 دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر مدیرگروه مهندسی هوش مصنوعی
811 شاگردی 4201 مرکز کارآفرینی چوب و رزین(شرکتهای کارآفرین مستقر در دانشگاه)
812 علی عباسی 2817 مجتمع کارگاههای مهندسی آزمایشگاه ارتعاشات
813 آسیه عباسی 2260 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونتهای فرهنگی و دانشجویی
814 علی عباسی 2458 دانشکده مهندسی آزمایشگاه مقاومت
815 علی عباسی 2464 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه جوشکاری
816 مصطفی عباسی مقدم 2723 دانشکده زبانهای خارجه هیئت علمی گروه علوم قرآن وحدیث
817 محمد عباسیان 3417 دانشکده مهندسی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق والکترونیک
818 علی اکبر عباسیان 3436 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
819 فرج ال... عبدالعالی 2816 ساختمان سفید تعاونی مسکن
820 علی اکبر عبدالله زاده 2420 دانشکده مهندسی گروه مهندسی معدن
821 علی اکبر عبداله زاده 0 .
822 حسین عبدالهی . . بازنشسته
823 عباس عبدلی 3063 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیك
824 علی حسین زاده 2793 دانشکده زبانهای خارجه مدیر گروه آموزشی نهج البلاغه
825 ابوالفضل عرب بیگی 3157 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
826 محمد عربی بازنشسته
827
828 فاطمه عربی 2896 دانشکده معماری وهنر مسئول برنامه ریزی طرح کلان(پژوهشکده انرژی)
829 محبوبه عربی مفرد 3256 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده مجازی
830 کیوان شریف مرادی 4272 سازمان مرکزی مدیر آموزشی
831 مجید عباسپور 4802 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
832 - - 2474 دانشکده مهندسی کارشناس برق و کامپیوتر
833 محمدمهدی عسگرنژاد 2231 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
834 علی خدایی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه آموزش
835 جلال عسگری 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
836 خوابگاه عصار 2608 خوابگاه عصار دفترمتصدیان خوابگاه متاهلین
837 محمد عصاری
838
839 مهدی عطاری 2249 سازمان مرکزی دبیرخانه مرکزی
840 سعید عطاریه . . بازنشسته
841 سعید دوست علی 3478 دانشکده مهندسی ساتر گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
842 حورا علایی 4816 کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول سازماندهی منابع (فهرست نويسي)
843 محمد علائی آرانی 2174 سازمان مرکزی رئيس اداره گروه حمايت و پشتيباني پژوهشي
844 سوسن علایی 2207 سازمان مرکزی متصدی بایگانی اداره دانش آموختگان
845 آزمایشگاه علوم کامپیوتر 2305 دانشکده ریاضی آزمایشگاه علوم کامپیوتر
846 حسین رضادخت 3145 دانشکده معماری و هنر کارشناس گروهها
847 محمد علی اکبری 4283 سازمان مرکزی حسابدار عامل حوزه آموزشي
848 سیما علیخان زاده آرانی ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
849 2535
850 خوابگاه دانشجویی آقایان 4535 سرای شهید احمدی روشن خوابگاه پسران
851 علی عمرانی پور 3142 دانشکده معماری وهنر اساتیدرشته معماری
852 عمومی آموزش 2206 سازمان مرکزی عمومی
853 همگانی عمومی 2934 ورودی ماشین رو
854 همگانی عمومی 2938 دانشکده شیمی ورودی دانشکده شیمی
855
856 همگانی عمومی 2980 تربیت بدنی
857 همگانی عمومی 2569 خوابگاه برادران خوابگاه برادران
858 همگانی عمومی 2931 دانشکده ادبیات عمومی
859 همگانی عمومی 2935 درب اصلی
860 همگانی عمومی 2593 خوابگاه احمدی روشن
861 همگانی عمومی 2939 دانشکده علوم عمومی آمفی تاتر
862 همگانی عمومی 2937 خوابگاه
863 همگانی عمومی 2897 دانشکده مهندسی
864 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2685 خوابگاه خواهران بلوک4
865 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2687 خوابگاه خواهران بلوک6
866 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2688 خوابگاه خواهران بلوک7
867 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2689 خوابگاه خواهران بلوک8
868 همگانی عمومی داخل خوابگاه 2686 خوابگاه خواهران بلوک5
869 طاهره عمیدی فر 3131 دانشكده معماري و هنر مسئول دفتر رئيس دانشكده
870 مهدی غضنفری 2399 دانشکده فیزیک عضو هيئت علمي گروه آموزشي فيزيك هسته اي
871 محمد جواد غفارزاده 4198 پژوهشکده انرژی مسئول سراهای نوآوری دانشجویان و فارغ التحصیلان
872 عبدالرسول غفاری بازنشسته
873 فاطمه غفاری 3760 پردیس خواهران مسئول دفتر رياست پرديس خواهران
874 زهراسادات غفوری 2237 سازمان مرکزی رئیس اداره حقوق و مزایا
875 سیدمهدی غفوری 3716 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول آموزش دانشکده امور مالی و مدیریت و كارشناس خدمات آموزشي دانشکده علوم انسانی و حقوق
876 نبی ال... غلامی
877 علی غلامی 2394 دانشکده علوم آزمایشگاه UVIR
878 علی غلامی 2380 دانشکده شیمی گروه شیمی
879 احمد غلامی 0000 .
880 یونس غلامی 3239 ساختمان نانو اساتید منابع طبیعی وعلوم زمین
881 آسیه حاجی قدیری 4297 سازمان مرکزی کارشناس مسئول حراست دانشجویی خواهران
882 حسن غیاثی 3137 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
883 حسن غیرتی بازنشسته
884 صدیقه فاطری 2279 سازمان مرکزی کارشناس مسئول ثبت ، تطبيق و كنترل نمرات
885 عاطفه فاطمیه 2228 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
886 فاکس 2139 سازمان مرکزی فاکس دبیرخانه جذب هیئت علمی
887 فاکس گروه ریاضی 2332 دانشکده علوم
888 علیرضا فرجی 2917 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه کنترل صنعتی
889 محمدرضا فتاح 2437 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
890 غلامحسین فتح تبار 2369 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
891 محسنعلی فتحعلی زاده بازنشسته
892 فائزه فخره - سازمان مرکزی ستاد توسعه
893 فاطمه فخری بازنشسته
894 عباسعلی فراهتی 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
895 فرشته دهقانی 3489 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
896 کارشناس انتظامات 2505 دفتر انتظامات
897 حسین فرجی 2862 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه XRD گروه معدن
898 علیرضا فرجی 3464 ساختمان ساتر عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق -كنترل
899 مریم صالحی مقدم 2262 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
900 احمدعلی فرزاد 2263 ساختمان رفاه دانشجویی امور دانشجویی
901 اکبر فرزانگان . . .
902 محسن فرشته 2550 اتاق جنب درمانگاه کارشناس مسئول سرای(خوابگاه) دانشجویی برادران
903 حمیدرضا فرشچی 3147 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه معماری
904 محبوبه فرشچی بازنشسته بازنشسته
905 روح الله فرقدان 3066 دانشکده فیزیک گروه فیزیک ماده چگال
906 حمیدرضا فرنوش 2491 دانشکده مهندسی گروه مهندسی متالوژی
907 علی فرهادیان 3727 دانشکده علوم انسانی و حقوق رياست دانشكده علوم مالي، مديريت و كارآفريني
908 فروشگاه لباس 2602 خوابگاههای خواهران
909 مهین فریدونی 2477 دانشکده مهندسی کارشناس مسئول آموزش مهندسی شیمی معدن عمران متالوژی صنایع
910 حسن فلاح بازنشسته
911 فریدون فلاح . بازنشسته
912 مسعود لقب دوست 4541 انبار مرکزی متصدی اداره اموال و انبار
913 علیرضا آقایی 3446 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات
914 سیدعلیرضا فولادی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
915 فکس 2772 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
916 فکس دانشکده 2777 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
917 فکس دانشکده مهندسی 2424 داشکده مهندسی
918 فکس دفتر ریاست 2112 سازمان مرکزی مدیر دفترریاست
919 فکس دفترآموزش 2242 سازمان مرکزی دفترآموزش
920 فکس ریاست دانشکده معماری وهنر 3132 دانشکده معماری وهنر
921 فکس گروههای آموزشی 2570 دانشکده فیزیک گروه فیزیک
922 فکس مجله عرفان 2767 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه فکس مجله عرفان
923 فکس معاونت پژوهشی 2177 سازمان مرکزی
924
925 محسن نیازی 55460333 پردیس خواهران رئیس پردیس خواهران
926 محسن قاسم پور
927
928 2259 سازمان مرکزی عامل مالی تدارکات
929 احمدرضا قاسمی خوزانی 3430 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانيک جامدات
930 هدی قاسمیه 3227 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
931 احسان قدرت الهی 2742 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادیان وفلسفه
932 سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان 3729 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
933 زهرا قدیری فرد سازمان مرکزی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
934 مصطفی کامران منش 2193 سازمان مرکزی دفتر فنی _ کارشناس تعمیرات و نگهداری
935 محسن قرآنی نیا بازنشسته بازنشسته
936 حسین قربانپور 3253 ساختمان نانو مدیرانتشارات
937 علی قربانپور 3434 دانشکده مهندسی مکانیک رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
938 حسین قربانپور 2756 دانشکده زبانهای خارجه
939 حمید قربانی 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
940 سید محمدباقر قریشی 2398 دانشکده فیزیک اساتیدگروه فیزیك
941 عمومی . 2290 سازمان مرکزی راهرو آموزش
942 سیدمحمدباقر قریشی 2342 دانشکده علوم آزمایشگاه فیزیک2
943 سیدمحمدباقر قریشی 3391 ساختمان ارشدی آزمایشگاه سلولهای خورشیدی نانوساختار
944 روح الله فرقدان 2539 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک محاسباتی
945 سیدمهدی قریشی 2375 دانشکده شیمی مدیر گروه شیمی تجزیه
946 سیدمهدی قریشی 2395 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
947 سیدمهدی قریشی 2352 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
948 رضا قزاآنی . . بازنشسته
949 فتحعلی قشقایی فر 3124 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه فرش
950 سیدمحمدتقی صفوی 2248 سازمان مرکزی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری
951 رضا قضاوی 3222 ساختمان نانو رئیس دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
952 سعید قماشی 3730 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتیدگروه حقوق
953 اصغر قنایی . . بازنشسته
954 امیر قنبرپورنصرتی 2561 تربیت بدنی اساتید تربیت بدنی
955 لیلا قنبری 3050 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
956 محمد قنبری 3044 دانشکده شیمی اساتید گروه شیمی آلی
957 منصوره قوام 3245 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
958 گروه عمران 2436 دانشکده مهندسی
959 گشت انتظامات برادران 2594 دانشکده علوم
960 رضا گل حسینی 2402 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
961 سعید گلابی 3425 دانشکده مکانیک اساتید گروه مکانیک جامدات وساخت وتولید
962 جواد صفایی قمی 2162 سازمان مرکزی معاون فرهنگی(مشاور رئیس دانشگاه درامور فرهنگی واجتمایی )
963 مرضیه قوام 2268 دانشکده علوم بنیاد حامیان دانشگاه
964 امیرمحمد گلابی
965 آرزو خمامی 55444772 داخلی 103 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان کارشناس پارک علم و فناوری
966 قاسم گلی 2246 سازمان مرکزی ثبت سوابق تحصیلی
967 سلمان گلی 3456 دانشکده برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
968 بابک گنجی 3472 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
969 محمد گنجی 3748 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه آموزشی علوم اجتمایی
970 فرانک گودرزی 2919 دانشکده ریاضی مدیرگروه آماروکاربردها
971 طاهره لطفی مفرد 2266 سازمان مرکزی كارشناس كميسيون بررسي موارد خاص
972 محمد لطفی . . بازنشسته
973 زهراسادات لطیفی 2928 ساختمان رفاه دانشجویی کارشناس
974 حسن لطیفی 2715 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آموزش ادبیات
975 سید محمد مهدی لطیفی
976 عیاس لقمان 3421 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مهندسی مکانیک
977 بلیط فروشی لوان تور 55515883 ایستگاه مکانیزه بلیط فروشی جهان مسافر
978 محمود مازوچی بازنشسته
979 فرشته مشکانی 3262 ساختمان نانو نانو کاتالیست
980 سیدمهدی متولی 2748 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
981 سیدمهدی متولی 2734 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه ادبیات فارسی
982 مجله انرژی 2414 دانشکده مهندسی مجله انرژی دانشکده مهندسی
983 مهدی مجیدی 3479 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
984 محسن مجیری - دانشکده شیمی اساتید گروه مهندسی برق
985 مرتضی مطهرثانی 2287 سازمان مرکزی استعدادهای درخشان
986 اکبر محبی 2373 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
987
988 محسن محرابی 3208 ساختمان نانو آزمایشگاه نانوفوتونیک
989 محسن محرابی 3211 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
990 امینه سادات محسن زاده 4090 مرکز مشاوره رئیس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشگاه
991 محسن محسن نیا 2376 دانشکده شیمی آزمایشگاه ترمودینامیک
992 محسن محسن نیا 3065 دانشکده شیمی گروه شیمی
993 حمید رضا محمدی 2150 سازمان مرکزی رئیس دبیرخانه هیئت امنا
994 مهدی محسنی بازنشسته
995 مرضیه محق 2166 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
996 مصطفی محمدزاده 2175 سازمان مرکزی كارشناس مسئول پژوهشي (عامل مالي معاونت پژوهشي)
997 مهدی محمدزاده 2144 سازمان مرکزی مدیر برنامه ريزي و توسعه
998 آبدارخانه دانشکده ادبیات 2709 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه آبدار خانه دانشکده ادبیات
999 حمیدرضا محمدی 3463 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق قدرت
1000 مهدی محمدی مهر 3413 دانشکده مهندسی مکانیک آز میکرو ونانومکانیک
1001 هادی مختاری 2445 دانشکده مهندسی اساتیدگروه مهندسی صنایع
1002 رضا مداحیان . . .
1003 سید ناصر نبوی 2473 دانشکده مهندسی کارشناس آموزش دانشکده مهندسی
1004 محمد مدرسی 2315 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1005 محمد مدرسی 2316 دانشکده علوم مسئول تالارآزادی
1006 محمد مدرسی 2119 سازمان مرکزی متصدی روابط عمومی
1007 سید احمد مدنی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق علوم تربیتی
1008 ابوذر وفایی 2179 سازمان مرکزی مدیریت ارتباط با جامعه
1009 مهدی طالبی 4272 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیرآموزشی
1010 مدیرشاهدوایثارگر 3322 پردیس شهدا مدیرشاهدوایثارگر
1011 مهرداد مرادی 2262 ساختمان رفاه دانشجویی مدیردانشجویی
1012 لیلا مرادی 2336 دانشکده شیمی هیئت علمی شیمی
1013 مهرداد مرادی 3206 ساختمان نانو آزمایشگاه نانو مگنتو اپتیک
1014 محسن مرادیان 3218 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1015 علیرضا مرشدی 3221 دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین مسئول دفتروامورعمومی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1016 محمد مهدی عسگرنژاد 2131 سازمان مرکزی مسئول دفتر معاونت اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی وپشتیبانی
1017 مرکز مشاوره دانشجویی 4091 مرکز مشاوره دانشجویی
1018 مخابرات دانشگاه
1019 امیر حسین رسولی نیا 2737 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه دفتر عضوهیئات علمی گروه
1020 سلیمان سرهنگی 2245 سازمان مرکزی تدارکات دفتر نهاد رهبری
1021 محمدرضا مزدیان فرد 2457 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1022 محمدرضا مزدیان فرد 2444 دانشکده مهندسی
1023 آبدارخانه 3093 دانشکده علوم دانشکده شیمی
1024 محمدرضا مزدیان فرد 3389 ساختمان ارشدی فکس آزمایشگاه آب وفاضلاب
1025 محمدرضا مزدیان فرد 3388 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آب وفاضلاب
1026 مجید مزروعی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1027 اسماعیل مزروعی 3749 دانشکده علوم انسانی و حقوق اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی
1028 ساجده مسافرچی 2178 سازمان مرکزی كارشناس ارتباط با جامعه و صنعت
1029 مسجد 3111 مسجد
1030 جواد مسکینی 2102 سازمان مرکزی آبدارخانه ریاست
1031 الهه محمودی 3042 دانشکده شیمی هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
1032 اتاق مشاوره مرکز آی تی دینی 2597 مسجد مرکز آی تی دینی
1033 رضا رضازاده پایان کار
1034 فرشته صدری مقدم 2997 تربیت بدنی آبدارخانه
1035 محمد مشهدی 2704 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عضوهیئت علمی گروه ادیان وفلسفه
1036
1037 مهدیه فلاح 4365 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه و اطلاع رساني
1038
1039 آسیه حاجی قدیری 2188 سازمان مرکزی کارشناس اسناد حراست
1040 2144 سازمان مرکزی مسئول دفتر كميسيون مهندسي و عضو هيأت مميزه
1041 طیبه مصلحی 4264 سازمان مرکزی مشاوران رییس اموربانوان
1042 منیره قاضی 55444772 داخلی 105 پارک علم و فناوری کارشناس
1043 معاون آموزشی 3150 دانشکده معماری وهنر معاون آموزشی
1044 معاونت پژوهشی 2372 دانشکده علوم معاونت پژوهشی دانشکده علوم
1045 آبدارخانه معاونت پژوهشی 2105 سازمان مرکزی آبدارخانه
1046 معاونت دانشکده علوم 2323 دانشکده علوم
1047 نگین معزی 3215 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1048 سعید معصوم 3357 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه
1049 سعید معصوم 2338 دانشکده شیمی معاون پژوهشی
1050
1051 3287 مركز نوآوري و تجاري سازي دبیرخانه مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند
1052 آبدارخانه معماری وهنر 3105 دانشکده معماری و هنر آبدارخانه معماری وهنر
1053 محسن معین زاده 3224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1054 عباس معین فر
1055 محمدرئوف معینی
1056 مجتبی معینیان 3128 دانشکده معماری وهنر كارشناس پژوهشكده فرش
1057 علیرضا ملاقنبری بازنشسته
1058 مهران ملک 3159 دانشکده معماری وهنر گروه صنایع دستی
1059
1060 محمدحسین فروغیان 55444772 داخلی 104 پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان معاون پارک علم و فناوری
1061 محمد ملکی 3141 دانشکده معماری وهنر مسئول آموزش دانشکده معماری وهنر
1062 محمدحسن ملکیان 4366 ساختمان ارشدی كارشناس برنامه نويس سيستم
1063 مهدی ممتحن 3166 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه معماری
1064 محمدرضا منزوی بازنشسته
1065 فکس شاهدوایثارگر 3324 پردیس شهدا منشی شاهدوایثارگر
1066 محمدرضا منصورنیا 2899 دانشکده شیمی گروه شیمی
1067 مهدی عباس محمدی 4112 دانشکده شیمی گروه فیتو شیمی
1068 محمدرضا منصورنیا 2390 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی
1069
1070 مجید منعم زاده 2343 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک پایه3
1071 مجید منعم زاده 2574 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1072 مریم منفصلی 4809 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابداری
1073 دانشکده علوم
1074 سیف ا... مهدی زاده بازنشسته
1075 محمدرضا مهدی زاده 2921 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1076 یاسر مهرانیان 4153 سازمان مرکزی کارشناس خدمات آموزشی
1077 مهمانسرای اساتید 2975 مهمانسرای اساتید اطاق 4
1078 مهمانسرای اساتید 2976 مهمانسرای اساتید اطاق 92
1079 مهمانسرای اساتید 2977 مهمانسرای اساتید اطاق 8
1080 مهمانسرای اساتید 2978 مهمانسرای اساتید اطاق 93
1081 مهمانسرای اساتید 2979 مهمانسرای اساتید اطاق تلویزیون
1082 مهمانسرای اساتید 2973 مهمانسرای اساتید اطاق 32
1083 مهمانسرای اساتید 2972 مهمانسرای اساتید اطاق
1084 مهمانسرای اساتید 2974 مهمانسرای اساتید اطاق 7
1085 مهمانسرای اساتید 2966 مهمانسرای اساتید اطاق 121
1086 مهمانسرای اساتید 2970 مهمانسرای اساتید سوییت 2
1087 مهمانسرای اساتید 2962 مهمانسرای اساتید اطاق 123
1088 مهمانسرای اساتید 2961 مهمانسرای اساتید اطاق 91
1089 مهمانسرای اساتید 2963 مهمانسرای اساتید اطاق 112
1090 مهمانسرای اساتید 2965 مهمانسرای اساتید سوییت 7
1091 مهمانسرای اساتید 2964 مهمانسرای اساتید اطاق 111
1092 مهمانسرای اساتید 2967 مهمانسرای اساتید اطاق 5
1093 مهمانسرای اساتید 2960 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1094 مهمانسرای اساتید 2968 مهمانسرای اساتید اطاق 6
1095 مهمانسرای اساتید 2969 مهمانسرای اساتید اطاق 102
1096 مهمانسرای اساتید 2971 مهمانسرای اساتید اطاق 31
1097 عبدالحسین مهندس 2472 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی
1098 رویا مهین پور 3052 دانشکده شیمی گروه شیمی
1099 رویا مهین پور بازنشسته
1100 عبدا... موحدی محب 2843 ساختمان مرحوم محموداسلامی
1101 عبدا... موحدی محب 2711 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه معارف اسلامی
1102 مودم سازمان مرکزی
1103 سیدمهدی موسوی 3055 دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
1104 سیدحجت موسوی 3225 ساختمان نانو اساتید گروه جغرافیا واکوتوریسم
1105 سیدکمال الدین موسوی 3743 دانشکده علوم انسانی وحقوق مدیر گروه علوم اجتماعی
1106 سیدسیف ال... موسی زاده 2321 دانشکده ریاضی معاون آموزشی دانشکده ریاضی
1107 حمید رضا مومنیان . .
1108 اعظم سلیمانی تبار 4806 کتابخانه مرکزی كارشناس نشريات - كارشناس علم سنجي و رتبه بندي
1109 علیرضا مکاری 2599 سلف سرویس مسئول نظارت برسلف کارمندی
1110 عباس مکاری بازنشسته
1111 لیلا مکوندی 3122 دانشکده معماری وهنر اساتید گروه باستانشناسی
1112 سیدرضا میراحمدی .
1113 2649 خوابگاه خواهران دفترفرهنگی خوابگاه خواهران
1114 زینب سادات میرحسینی 2626 خوابگاه خواهران متصدی امور خوابگاهی
1115 فاطمه میرزابیگی 4884 مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر متصدی انبار کارگاه های دانشکده معماری و هنر
1116 محمد میرزابیگی بازنشسته
1117 معصومه میرزایی 4808 کتابخانه مرکزی کارشناس مسئول کتابداری (مرجع و نشریات)
1118 روح ال... میرزایی 3228 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1119 مهرداد خشوعی اصفهانی 2498 دانشکده مهندسی مرحوم ارباب تفضلی اساتید گروه عمران
1120 سمیراسادات ناصری منش 4544 سلف سرویس مسئول امور تغذيه
1121 مجید ناظری 3383 ساختمان ارشدی آزمایشگاه ترا هرتز
1122 مجید ناظری 3058 دانشکده فیزیک مدیر گروه آموزشی لیزر و فوتونیک
1123 مجید ناظری 3386 ساختمان ارشدی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی
1124 محمدحسن صانعی پور 2752 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه علوم قرآن و حديث
1125 ناظمه بلوک4 2690 خوابگاه خواهران
1126 ناظمه بلوک5 2691 خوابگاه خواهران
1127 ناظمه بلوک6 2692 خوابگاه خواهران
1128 ناظمه بلوک7 2693 خوابگاه خواهران
1129 ناظمه بلوک8 2694 خوابگاه خواهران
1130 غلامعلی ناظمی . . بازنشسته
1131 محسن معین زاده 4224 ساختمان نانو مسئول آموزش دانشکده های منابع طبیعی و مدیریت اقتصاد
1132 محمد تقی دلداده 2272 سازمان مرکزی رییس اداره ثبت نام
1133 سیدرضا نبوی 2299 سازمان مرکزی مدیر حراست
1134 غلامرضا نجفی 3737 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول دفتر رئیس دانشکده
1135 علی نجفی بازنشسته
1136 علی نجفی ایوکی 2746 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1137 روح ال.. نخعی سیستانی 3045 دانشکده شیمی اساتید گروه بیوتکنولوژی
1138
1139 سمیه نخی 4434 سازمان مرکزی معاون مدیر امور مالی
1140 4245 پژوهشکده انرژی مدیر اجرایی مرکزپژوهشی کاشان شناسی
1141 عباس نشاسته ساز 2149 سازمان مرکزی دبیر کمیته نظام پیشنهادات
1142 محمد نظیفی فرد 3288 مركز نوآوري و تجاري سازي هیات علمی پژوهشکده انرژی
1143 غلامرضا نعلچی برزکی 2461 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1144 غلامرضا نعلچی برزکی 2462 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1145 غلامرضا نعلچی برزکی 2463 مجتمع کارگاهها کارشناس مسئول آزمایشگاههای مهندسی مکانیک حر
1146 مجید نعمتی 2868 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه الکترونیک
1147 صدیقه نعمتی 2409 دانشکده مهندسی منشی شیمی ومعدن
1148 مجید نعمتی 3460 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1149 ابراهیم نعمتی لای 2450 دانشکده مهندسی ریاست دانشکده مهندسی
1150 ابراهیم نعمتی لایی 2476 دانشکده شیمی گروه مهندسی شیمی
1151 حسین نعیمی 2354 دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
1152 حسین نعیمی 2388 دانشکده شیمی گروه شیمی
1153 سلمان نقره کار - دانشکده معماری وهنر گروه معماری
1154 سیدابوالفضل نقوی بازنشسته
1155 نسرین طحان 4091 مركزمشاوره سلامت و سبك زندگي مسئول پذیرش
1156 نگهبانی 2810 ورودی ماشین رو
1157
1158 نگهبانی 2992 نگهبانی درب ماشین رو
1159 نگهبانی 4210 درب ورودی شماره2 نگهبانی ورودی میدان آبنما
1160 نگهبانی 2993 نگهبانی ورودی بانک
1161 نگهبانی نگهبانی 2814 کیوسک کارگاهها
1162 نگهبانی 2110 سازمان مرکزی نگهبانی سازمان مرکزی
1163 نگهبانی 2910 منازل مسکونی اساتید
1164 نگهبانی 2410 دانشکده مهندسی نگهبانی
1165 نگهبانی 2930 نگهبانی ورودی آزادگان
1166 نگهبانی 2933 دانشکده علوم نگهبانی
1167 نگهبانی 3710 دانشکده علوم انسانی وحقوق نگهبانی
1168 نگهبانی 2936 ساختمان مرحوم محموداسلامی نگهبانی
1169 نگهبانی 2991 ورودی ماشین رو
1170 نگهبانی 2710 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1171 نگهبانی 2610 ورودی خوابگاه پسران
1172 نگهبانی 2601 ورودی شهرک صنعتی
1173 نگهبانی 2500 ورودی خوابگاه خواهران
1174 جواد نوحی بازنشسته
1175 محسن نورانیان
1176 محمد نورمحمدی 3064 دانشکده فیزیک گروه ماده چگال
1177 محمدمهدی آقایی زاده 2867 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه برق
1178
1179 پرویز نوروزی بازنشسته بازنشسته
1180 محمدمهدی آقایی زاده 2467 مجتمع کارگاهها آزمایشگاه ماشین وکنترل
1181 احسان نوری 2873 ساختمان رفاه پژوهشگده انرژی
1182 رضا نوری شادمهانی 3168 دانشکده معماری وهنر مدیرگروه باستانشناسی
1183 سعیدرضا نوری مفرد 3705 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه تربیت بدنی
1184 مجید نوریان 2459 دانشکده مهندسی اساتید گروه معدن
1185 محسن حجازی 3481 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1186 محسن نیازی 3747 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1187 عليرضا صفوي نوش آبادي 2120 سازمان مرکزی مسئول دفتر رياست
1188 كارشناس نرم افزار مركز رايانه و فناوري اطلاعات
1189 امیر حسین یاسمی 2274 سازمان مرکزی تحصیلات تکمیلی
1190 نرگس نیکخواه 3741 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه علوم اجتمایی
1191 محمود نیکوفرد 3461 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیرگروه مهندسی برق الکترونیک
1192 نرگس نیکوفرد 3220 ساختمان نانو اساتیدپژوهشکده نانو
1193 سید امیرحسین نیکوکار
1194 محمد نیکویی مهر 4242 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مرکز نوآوری و تجاری سازی
1195 سمیه هارونی 2374 دانشکده فیزیک آزمایشگاه فیزیک هسته ای
1196 سمیه هارونی 3062 دانشکده فیزیک اساتید گروه فیزیک
1197 محمدرضا هاشم زاده . بازنشسته
1198 مریم هاشمی 2351 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1199 عبدالمهدی هاشمی 3428 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
1200 اعظم السادات هاشمی نجات . .
1201 سیدمحمد هاشمی نجات . بازنشسته
1202 عمومی همگانی 2697 خوابگاه هاشمیان عمومی
1203 مسعود همدانیان 2391 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی فیزیک
1204 مسعود همدانیان 2382 دانشکده شیمی گروه شیمی
1205 همگانی همگانی 2985 نگهبانی ورودی آزادگان
1206 محمد هنرپیشه 3404 دانشکده مهندسی مکانیک معاون پژوهشی و فناوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک
1207 عاطفه هنردار بازنشسته
1208 هیئت فاطمیون 2944 خانه فرهنگ
1209 حیدر هیزمی بازنشسته
1210 سیدمهدی وحیدی پور 3471 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی كامپیوتر
1211 محمدرضا وزیری . .
1212 فاطمه وصالی 2666 خوابگاه خواهران مسئول اداره خوابگاههای خواهران
1213
1214 محسن ولایتی بازنشسته
1215 عباسعلی ولی 3246 ساختمان نانو معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی وعلوم زمین
1216 غلامرضا وکیلی نژاد . .
1217
1218 کارشناسان مشاوره 2096 مرکز مشاوره
1219 کارشناسان مشاوره 2095 مرکز مشاوره
1220 ملوک فیضی 2092 مرکز مشاوره مددکار اجتماعی
1221 کارگاه ساختمانی سایت اداری 2506 کارگاه ساختمانی سایت اداری
1222 کارگاه شیشه گری 2916 کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری
1223 محمد براتی 2355 دانشکده علوم آزمایشگاه آموزشی عمومی
1224 امیرحسین کاشانی نژاد
1225
1226 رسول کاظمی 2311 دانشکده ریاضی مدیرگروه آموزشی ریاضی محض
1227 سونیا نوری تل چگاه 2886 دانشکده معماری وهنر مدیر گروه فرش
1228 کانون شهدا 2946 خانه فرهنگ
1229 کانون علمی زبان 2702 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1230 کانون علمی زبان 2701 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1231 کانون فرهنگی ایثار 2292 دانشکده معماری وهنر واحدپسران
1232 کانون قرآن 2944 خانه فرهنگ
1233 زهرا صمدیان خانه فرهنگ
1234 کانون نگاه سبز 2946 خانه فرهنگ
1235 سیدابولقاسم کاهانی 2307 دانشکده شیمی گروه شیمی
1236 سیدابواقاسم کاهانی 2359 دانشکده شیمی آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی
1237 علیرضا کباری 2596 مسجد مسئول مرکز آی تی دینی
1238 عباس کتابی 3396 ساختمان ارشدی اساتید گروه مهندسی برق
1239 عباس کتابی 3458 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی برق
1240 حسین کچویی بازنشسته
1241 اشرف کحال 2282 سازمان مرکزی مسئول بايگاني آموزش
1242 اعظم السادات کحال بازنشسته
1243 احمد نامور 2722 دانشکده زبانهای خارجی کارشناس امور پژوهشی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
1244 فاطمه کرباسچی 4276 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1245
1246 مهدی کرمانی نصر آبادی 2236 سازمان مرکزی کارشناس حسابداری
1247 حسین کرمی طاهری 3459 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق الکترونیک
1248 حوزه ریاست کریدور 2109 سازمان مرکزی حوزه ریاست
1249 خیرا... کریمی . بازنشسته
1250 عباس ابن علی
1251 محمدرضا کریمی نژاد 2460 مجتمع کارگاهها كارگاه ماشين ابزار و آزمايشگاه
1252 حمیدرضا کریمیان بازنشسته
1253
1254 مجید منعم زاده 2322 دانشکده فیزیک رئیس دانشکده فیزیک
1255 حسین کریمیان 3475 ساختمان ساتر هیئت علمی گروه برق
1256 عباس کمالی 2837 سرای هاشمیان متصدی خوابگاه
1257 رضا کهکشانی 2364 دانشکده ریاضی اساتیدریاضی
1258 مهدی کوچکی 2270 سازمان مرکزی کارشناس مسئول نظارت وسنجش آموزش
1259 محسن کوشافر 3746 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم اجتماعی
1260 صدیقه کیانی 3243 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1261
1262 مهلا دادایی 3397 ساختمان ارشدی معاونت آزمایشگاه مرکزی
1263 علی یزدخواستی 3721 دانشکده علوم انسانی وحقوق اساتید گروه علوم تربیتی
1264 مصطفی یزدی 2156 سازمان مرکزی حسابداری
1265 جعفر یزدیان جعفری 3732 دانشکده علوم انسانی وحقوق گروه حقوق
1266 مصطفی یوسف زاده 2199 سازمان مرکزی طرحهای عمرانی
1267 احمد یوسفان 3468 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1268 محمدرضا یونسی 2280 سازمان مرکزی رئیس اداره خدمات آموزشی(آموزش کل)
1269
1270 علی بیدگلیان بازنشسته
1271 فاطمه قربان 2717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی کارشناس نشریه حدیث پژوهی
1272 کتابخانه مرکز آی تی دینی 2598 مسجد مرکز آی تی دینی
1273 محمد عزیزی سازمان مرکزی دفتر فنی
1274 معصومه سلطانی 2412 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی عمران
1275 جعفر محبوبی بازنشسته
1276 علی کریمی 3477 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدیر گروه مهندسی برق قدرت
1277 الهام وطنخواه کاشی 2728 دانشكده انسانی واحد خواهران حوزه علوم اسلامی
1278
1279 سلیله کریمی 4831 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی تشکل ها و نشریات
1280 آزمایشگاه آنالیز حرارتی 3398 ساختمان ارشدی آزمایشگاه آنالیز حرارتی
1281 مریم محمدی 2313 دانشکده شیمی آموزش دانشکده شیمی
1282 ضیا حسن بیگی 2998 تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی
1283 علی مهتری بازنشسته
1284 فاطمه سادات طاهری 2729 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی
1285 احمدرضا قاسمی خوزانی 2818 کارگاههای مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1286 کارشناسان مرکز رایانه 2209 سازمان مرکزی
1287 امیر قنبرپورنصرتی 3707 دانشکده علوم انسانی وحقوق
1288 محمد اقبالی آرانی 3029 دانشكده فیزیك مدیر گروه فیزیك ماده چگال
1289 سمیه وطنخواه 2952 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی انجمن های علمی دانشجویی
1290 محسن فخری
1291 زهرا تقوائی یزدلی 2143 سازمان مرکزی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
1292 مریم افشار آقاجری 4564 تربیت بدنی كارشناس تربيت بدني
1293 حسن غیاثی 3136 ساختمان مرحوم اسلامی مرکز رایانه دانشکده معماری و هنر
1294 محسن فرجی 2134 سازمان مرکزی کارشناس گروه برنامه ریزی و پایش آموزش
1295 حمیدرضا فهیمی تبار 2724 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه گروه علوم قرآن وحدیث
1296 ملیحه حسین زاده 4157 سازمان مرکزی کارشناس مسئول خدمات آموزشي
1297 مسعود کیانی 3754 دانشكده علوم انساني عضو هيات علمي گروه روان شناسي
1298 محسن راستین 2108 ساختمان مرکزی روابط عمومی
1299 2626 خوابگاه خواهران دفتر سرپرستی خوابگاه خواهران
1300 محمدرضا غیاثیان 3120 دانشکده معماری و هنر اساتید گروه هنر
1301 جلال عسکری فرسنگی 2379 دانشکده ریاضی گروه ریاضی
1302 شرکت پارس پویش فن آور 3759 دانشکده حقوق و علوم انسانی - طبقه دوم مرکز نوآوری و تجاری سازی
1303 محمد براتی 2381 دانشکده شیمی گروه شیمی
1304 علیرضا مکاری 4542 سلف مركزی و سلف كاركنان ناظر سلف كاركنان و مركزی
1305 محسن نیازی 3758 دانشکده حقوق رئیس کمیسیون علوم انسانی هیأت ممیزه
1306 محمود عباسی 2468 دانشکده مهندسی معاون پژوهشی دانشکده
1307 سید امیرحسین نکوئی دانشکده مهندسی برق اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1308 داود کاظمی 2251 سازمان مرکزی اداره رفاه کارکنان
1309 زهراسادات طاهری 2751 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مرکز زبان دانشگاه
1310 مرضیه محق 4225 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1311 مسعود تمسکی بیدگلی
1312 رضا فلاحتی
1313 نمابر مرکز رشد 55578810 ساختمان مركز رشد فاکس
1314 مهدی سلمان پور 3059 دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1315 غلامحسین صدیفیان 3393 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات فوق بحرانی و نانو فناوری
1316 نسترن چراغی پایان کار
1317 مهدی نجاتی 2994 درمانگاه کارشناس بهداشت
1318 ابراهیم امیدوار 3238 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1319 محمدرضا ذوقی 3476 دانشكده برق و كامپيوتر اساتید گروه مهندسی برق
1320 مجتبی بهرامیان 2327 دانشکده ریاضی عضوهیئت علمی گروه ریاضی محض
1321 علی نمازیان 4220 دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی صنایع
1322 زهرا سادات طاهری 2182 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1323 فرشید احمدی 3440 دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک
1324 محسن شفیعی راد 3488 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل
1325 مجله مهندسی اکوسیستم بیابان 3234 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1326 مجید نیکفر 4270 مركز نوآوري و تجاري سازي رئیس پژوهشکده انرژی, آب و محیط زیست
1327 افسانه افضلی 3237 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مدیرگروه آموزشی محیط زیست
1328 2735 دانشكده ادبيات وزبان هاي خارجه واحد خواهران حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان
1329 یوسف جان قمصری 4229 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت نوین شیمی رازی
1330 مهسا سهیل شمائی 3048 دانشکده علوم مدیر گروه آموزشي علوم كامپيوتر
1331 سید مرتضی بابامیر 3454 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مدير مسئول مجله محاسبات نرم
1332 سید رضا موسوی سازمان مرکزی
1333 احمد فردوسی نژاد بازنشسته
1334 جواد سلیمی سرتختی 3482 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر
1335 رسول قنا سرسنگی 4352 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار و برنامه نویس سیستم
1336 حمید هاشمی دزکی 3483 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اساتید گروه مهندسی برق قدرت
1337 لیلاسادات مروجی 2755 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی مدیرگروه معارف اسلامی
1338 مجید حیاتی آشتیانی 2497 دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
1339 زینب سعیدیان طرئی 2308 دانشکده ریاضی اساتید گروه ریاضی
1340 سمیه قندی بیدگلی 2416 دانشکده مهندسی مدیر گروه مهندسی صنایع
1341 محمد خداداد 2324 دانشکده علوم مسئول امور اجرایی بنیاد حامیان
1342
1343 فرزان رضایی تسویه حساب
1344 علیرضا پاچناری 2425 دانشکده مهندسی گروه مهندسی عمران
1345 امین رضایی 2244 سازمان مرکزی مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
1346 ملیحه عباس زاده 2426 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1347 اتاق جلسات 3450 دانشکده مهندسی مکانیک
1348 محسن شکرریز 3486 دانشکده مهندسی برق و مکانیک سایت کامپیوتر
1349 زهرا آستانی 3717 دانشکده علوم انسانی وحقوق مسئول سایت دانشکده علوم انسانی وحقوق
1350 علی محمد الماسی 2268 دانشکده علوم مدیر عامل بنیاد حامیان
1351 زهرا آستانی 3763 دانشکده علوم انسانی كارشناس مركز رايانه پرديس خواهران
1352 مصطفی وطنی 2446 دانشکده مهندسی عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي
1353 علیرضا جوادی 2435 دانشکده مهندسی اساتید گروه مهندسی معدن
1354 خوابگاه هاشمیان 2837 سرای (خوابگاه) هاشمیان اداره سراهای دانشجویی
1355 مهدی محمدی مهر 3432 دانشکده مهندسی مکانیک هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1356 آزمایشگاه GC-MS 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی
1357 عباس جعفری کاشی 3382 ساختمان ارشدی آزمایشگاه تشخیص مواد
1358 زهره آیاره 3387 ساختمان ارشدی آزمایشگاه طیف سنجی پیشرفته
1359 سجاد جهانبخت 3441 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
1360 اسماعیل مزروعی نصرآبادی 2117 سازمان مرکزی مدیر ارتباطات فرهنگی
1361 محمد نیک سرشت بازنشسته
1362 2190 سازمان مرکزی فاکس دفتر فنی
1363 محمد ناظمی 2732 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه مسئول سایت دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه
1364 حمید ریحانی فرد 3403 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی مکانیک آبدارخانه
1365 2959 مهمانسرای اساتید مهماندار
1366 آسیه نژاد 2924 اداره رفاه دانشجویی كارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي
1367 علی عالی انوری 2404 دانشکده مهندسی دبیرخانه کنفرانس مهندسی معدن ایران
1368 صدیقه جمالی 4271 مركز نوآوري و تجاري سازي کارشناس مسئول پژوهشکده انرژی
1369 پارک علم و فناوري پارک علم و فناوري 55444772 -55444773 پارك علم و فناوري دانشگاه کاشان پارك علم و فناوري
1370 كتابخانه گوياي كانون روشنا
1371 مصطفی زاهدی
1372
1373 3501 خوابگاه شهریاری
1374 اکبر محبی 2138 سازمان مرکزی رئيس دبيرخانه هيات اجرايي جذب
1375 2609 خوابگاه هاشمیان
1376 انتظامات درب ورودی شهرک آزادگان 4030 انتظامات شهرک آزادگان
1377 آبدارخانه آبدارخانه 3289 مركز نوآوري و تجاري سازي آبدارخانه
1378 علیرضا صاحب 4204 مرکزتجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1379 مدیریت دفترریاست وروابط عمومی 2115 سازما ن مرکزی دفترریاست وروابط عمومی
1380 عمومی همگانی 2698 خوابگاه عصار عمومی
1381 بوفه باباخلیل 2542 خوابگاه باباخلیل بوفه
1382 عمومی همگانی 2696 خوابگاه باباخلیل عمومی
1383 عباس آقاجانی بزازی 2454 داشکده مهندسی گروه مهندسي معدن
1384
1385 مهرداد مرادی 3371 ساختمان ارشدی آزمايشگاه آناليز صنعتي
1386 مریم محمدی 3013 دانشکده شیمی کارشناس آموزش
1387 اکبر محمدی بازنشسته
1388 مهدکودک مهد کودک 55514116 کوی اساتید مهدکودک
1389 علیرضا جوادی 2125 سازمان مرکزی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي
1390 مهدی محمدزاده 2145 سازمان مرکزی مدیربرنامه ریزی وتوسعه
1391 محمد کارکنان 3712 دانشکده علوم انسانی كارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
1392 زهره شهریاری
1393 فرزانه هاشمی 2308 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه آمار و کاربردها
1394
1395
1396
1397 سعید دستجانی 4351 مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات کارشناس نرم افزار
1398 3502 خوابگاه شهریاری
1399 محسن ایرانی 4217 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت ماشین
1400 آبدارخانه آبدارخانه پژوهشکده نانو مرکز تجاری سازی ونوآوری
1401 4201
1402 3503 خوابگاه شهریاری
1403 محمد نیکویی مهر 55444772 داخلی 106 پارک علم و فناوری کارشناس
1404 3504 خوابگاه شهریاری
1405 3505 خوابگاه شهریاری
1406 سازمان مرکزی
1407 مهدی شبانی 2170 سازمان مرکزی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی
1408 سلمان گلی 4350 ساختمان ارشدی مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1409 3506 خوابگاه شهریاری
1410 محمدرضا نوروزی 4455 ساختمان ارشدی مسئول دفترمدیرمرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1411
1412 دکترحسینعلی رفیعی پور 4202 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فامینه زیست فناور
1413 3507 خوابگاه شهریاری
1414 دکتر سید محمد باقر قریشی 4203 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت فن دقیق کوثر
1415 3508 خوابگاه شهریاری واحد شماره92
1416 علی کریمی 3376 ساختمان ارشدی, آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1417 کانون بازنشتگان 55450388 خانه عطارها کانون بازنشستگان
1418 3509 خوابگاه شهریاری
1419 نفیسه الهی 4205 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت جهان صادرات
1420
1421 محسن صیدالی 3218 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین هیئات علمی گروه جغرافیا و گردشگری
1422 3510 خوابگاه شهریاری
1423
1424 3511 خوابگاه شهریاری
1425 سیدحسن علوی نیا 3217 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
1426
1427
1428
1429
1430 وحید پیرهادی 3049 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه ریاضی محض
1431 سمیه نادری یگانه 3284 پژوهشکده نانو کارشناس مرکز کارآفرینی
1432
1433 عبدالمهدی هاشمی 3407 ساختمان ساتر آزمایشگاه مکانیک نانوسیال
1434 احمدرضا قاسمی 3408 ساختمان ساتر آزمایشگاه کامپوزیت ونانوکامپوزیت
1435 علی دادخواه 3151 دانشکده معماری وهنر هيئت علمي گروه فرش
1436 سعید دهنوی 4479 دانشکده مهندسی ارباب تفضلی هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
1437 مسعود فرخی نیا 2252 سازمان مرکزی تدارکات
1438 . . 3512 خوابگاه شهریاری خوابگاه شهریاری
1439 . . 3513 خوابگاه شهریاری .
1440 . . 3514 خوابگاه شهریاری .
1441 . . 3515 خوابگاه شهریاری .
1442 . . 3516 خوابگاه شهریاری .
1443 . . 3517 خوابگاه شهریاری .
1444 . . 3518 خوابگاه شهریاری .
1445 . . 3519 خوابگاه شهریاری .
1446 . . 3520 خوابگاه شهریاری .
1447 . . 3521 خوابگاه شهریاری .
1448 . . 3522 خوابگاه شهریاری .
1449 . . 3523 خوابگاه شهریاری .
1450 . . 3524 خوابگاه شهریاری .
1451 . . 3525 خوابگاه شهریاری .
1452 . . 3526 خوابگاه شهریاری .
1453 . . 3527 خوابگاه شهریاری .
1454 . . 3528 خوابگاه شهریاری .
1455 . . 3529 خوابگاه شهریاری .
1456 . . 3530 خوابگاه شهریاری .
1457 2107 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدير آموزشي
1458 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4717 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1459 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4718 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1460 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4719 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1461 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4720 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1462 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4721 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1463 نهاد رهبری طرح سلام دانشجو 4722 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه .
1464
1465 گیت ورودی خوابگاه خواهران 4646 درب ورودی خوابگاه خواهران خوابگاه خواهران
1466 محسن اسدزاده 2194 سازمان مرکزی مسئول فضای سبز
1467 سید حسین قاسم زاده 2254 سازمان مرکزی رئیس تدارکات
1468 علیرضا صاحب 4206 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت پایش صنعت کویر
1469 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی 3445 ساختمان ساتر اطاق22 دبیرخانه کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
1470 رئیس دانشکده مکانیک 3434 ساختمان ساتر رئیس دانشکده مکانیک
1471 رئیس دانشکده برق وکامپیوتر 3443 ساختمان ساتر رئیس دانشکده برق وکامپیوتر
1472 فکس دانشکدههای مکانیک وبرق 3444 ساختمان ساتر فکس دانشکدههای مکانیک وبرق
1473 جواد رضازاده 3367 ساختمان ارشدی كارشناس نرم افزار مركز رايانه
1474 مزرعه گل آفتاب گردان 2870 درب ورودی جنب بانک تجارت گل فروشی درب ورودی جنب بانک تجارت
1475 محسن فخری 55512203 درب ورودی جنب بانک تجارت نماينده بنياد حاميان دانشگاه در طرح و اجراي پروژه هاي عمراني
1476 2224 سازمان مرکزی مسئول دفترمدیریت فنی وطرحهای عمرانی و کارشناس تنظیم اسناد دفتر فنی
1477 کارگاه بلوک4 2605 خوابگاه خواهران بلوک4
1478 گیت ورودی خوابگاه خواهران 4647 خوابگاه خواهران درب ورودی خوابگاه خواهران
1479 ایرج صفایی 2797 جنب کارگاه های معماری فیزیک سرای دانشگاه
1480 فاطمه سادات نقوی 2094 مركز مشاوره، سلامت و سبك زندگي کارشناس مرکز مشاوره
1481 مصطفی داوطلب 3071 دانشکده علوم هیئت علمی دانشکده ریاضی
1482 علی عباسی 2908 مجتمع کارگاههای مهندسی کارگاه اتو مکانیک
1483 حامد هاشمی دزکی 3376 ساختمان ارشدی,آزمایشگاه پژوهشی سیستم قدرت عضو هیئت علمی گروه مهندسي برق -قدرت
1484 ناهیدسادات حقیقی قمصری 55751992 پژوهشکده اسانسانسهای طبیعی کارشناس آزمایشگاه
1485 محسن جاوری 3155 دانشکده معماری هنر هیئت علمی گروه صنایع دستی
1486 حسن نخی . بازنشسته
1487 طاهره عربی مرقی 4378 دانشکده حقوق مسئول دفتر دانشكده علوم مالي ، مديريت و كار آفريني
1488 حسین ایجادی 4116 سازمان مرکزی کارشناس روابط عمومی
1489
1490 مریم صالحی مقدم 2263 اداره رفاه دانشجویی کارشناس خدمات رفاه دانشجویی
1491 سعید حلاج باشی بازنشسته
1492 علی زارع دوست 4182 سازمان مرکزی کارشناس تحصیلات تکمیلی
1493 سعید معصوم 3348 ساختمان مرحوم ارشدی آزمایشگاه شیمی تجزیه
1494 امیر ابراهیمی 2299 سازمان مرکزی مسئول دفتر حراست
1495
1496 هاب نوآوری رسولیان 4117 پژوهشکده انرژی شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه
1497 سونیا نوری تل چگاه 4174 دانشکده معماری و هنر هیئت علمی گروه فرش
1498 فهیمه باباحجیان 3138 دانشکده معماری و هنر هیئت علمی گروه صنایع دستی
1499 سیدحمید بخشیان 2100 سازمان مرکزی مسئول دفتر ریاست و مسئول دبیرخانه
1500
1501 فاطمه کرباسچی 2227 سازمان مرکزی اداره دانش آموختگان
1502 6666
1503 اعظم اشعریون 3200 پژوهشکده نانو مسئول دفتر پژوهشکده نانو
1504 اعظم اشعریون 3201 پژوهشکده نانو مسئول دفتر پژوهشکده نانو
1505
1506 داوود فرزانگان 4207 مرکز تجاری سازی ونوآوری شرکت سامانه پرداز آریس
1507 مرتضی شفیعی 4238 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه پلاسما افزار
1508 محمد بهارلویی 4236 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت قامت یار الوند
1509 حمیدرضا شهبازیان 3437 دانشکده مهندسی مکانیک اساتید گروه مکانیک حرارت سیالات
1510 فاطمه کاظمی نسب 3706 دانشکده علوم انسانی وحقوق عضوهیئت علمی گروه تربیت بدنی
1511 قنبرعلی شیخ زاده
1512 سلمان گلی 4400 voipهمراه مدیر مرکزرایانه وفناوری اطلاعات
1513 محسن مرادیان 3264 ساختمان نانو آزمایشگاه پژوهشکده نانو
1514 سید رضا قاسم زاده 4004 voipهمراه بازنشسته
1515 قاسم مهدور 2335 دانشکده علوم دانشکده ریاضی گروه علوم کامپیوتر
1516 6666
1517 2981 کتابخانه بنیاد مطهر
1518 6666
1519 6666
1520 محمد کارکنان 3765 دانشکده حقوق مركز توانمندسازي اجتماعي
1521 6666
1522
1523 6666
1524 اصغر مدبرنژاد 4814 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1525
1526 6666
1527 6666
1528 6666
1529 6666
1530 6666
1531 ملیحه عباس زاده 4426 مرکز تجاری سازی ونوآوری گروه زمین پردازش نوین
1532 6666
1533
1534 6666
1535 رییس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی
1536
1537 فاطمه امینی 4092 مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی کارشناس مشاوره
1538 سلیمه حیدریان 2238 سازمان مرکزی حسابدر-تنطیم حساب
1539 6666
1540 6666
1541
1542 سیدمهدی سیدی 3349 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز رایانه
1543 حسین توکلی 2322 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1544 مرکز مشاوره 4097 مرکزمشاوره .
1545 فاطمه عباسی 4813 کتابخانه مرکزی همانندجویی و نشر آثار علمی
1546 6666
1547 6666
1548 6666
1549 محمدرضا معصومی 4284 پژوهشکده نانو مسئول دفتر و كارشناس مركز كارآفرینی
1550 آسیه نژاد 4266 سازمان مرکزی کارشناس کمیته انضباطی
1551 سید سعید سیدبهشتی 2922 مدیریت دانشجویی معاون مدیر دانشجویی
1552 فاطمه سلمانی سازمان مرکزی كارشناس بايگاني اداره دانش آموختگان
1553
1554 جواد سلیمی سرتختی 4272 سازمان مرکزی مدیرتحصیلات تکمیلی
1555 سعید امیر 4290 مرکز نوآوری وتجاری سازی مدیرگروه رصد و ارتباط با دانش آموختگان
1556 فاطمه کاردان 2563 تربیت بدنی تربیت بدنی
1557 حامد فرجی 2716 دانشکده ادبیات وزبانهای خارجه کارشناس آموزش
1558 محسن سیفی 2713 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
1559 قاکس پردیس خواهران 3762 دانشکده علوم انسانی قاکس پردیس خواهران
1560 معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران 3761 دانشكده علوم انسانی و حقوق معاون آموزشی پژوهشی پردیس خواهران
1561 فکس دانشکده مجازی 3254 ساختمان نانو فکس دانشکده مجازی
1562 ابوالفضل رنجبر 4234 ساختمان نانو اساتید دانشکده منابع طبیعی
1563 دبیر خانه مرکزی 2249 سازمان مرکزی
1564 حسینعلی رفیعی پور 55578811 مرکزرشد مدیر مرکزرشد
1565
1566 نمابر فاکس 55444771 پارك علم و فناوري غياث الدين جمشیدكاشاني فکس
1567 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1568 عمومی همگانی 2555 ورودی دنشکده شیمی همگانی
1569
1570 مصطفی باغمیرانی 4812 کتابخانه مرکزی کارشناس کتابخانه مرکزی
1571 مهدی اسلامی 9337311532 سازمان مرکزی مرکزتامین منابع علمی
1572 دفتررئیس پژوهشکده نانو 3200 ساختمان نانو دفتررئیس پژوهشکده نانو
1573 علی نظری 4115 سازمان مرکزی کارشناس روابط عمومی
1574 الهه ملکیان فینی 4278 دانشکده حقوق هیئت علمی گروه تربیت بدنی
1575 . .
1576 رسول رستمی 4231 مركز نوآوري و تجاري سازي گروه تصفیه هوا آذر
1577 حسین توکلی 2318 دانشکده علوم مسئول دفتر دانشکده فیزیک
1578 سرپرست خوابگاه خواهران 2682 خوابگاه خواهران سرپرست خوابگاه خواهران
1579 امیرحسین فتاحی 4237 مركز نوآوري و تجاري سازي شرکت یکتا محاسب سیلک
1580 زهرا فرازنده
1581 راضیه آقابایی 3724 دانشکده علوم انسانی و حقوق هیئت علمی گروه علوم تربیتی
1582 سید قاسم خادم 2137 سازمان مرکزی کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
1583 علیرضا صفوی نوش آبادی 4187 پژوهشکده انرژی كارشناس امور آموزشي دانشجويان غير ايراني
1584 محمدرضا معصومی 2342 دانشكده علوم كارشناس آزمايشگاه فيزيك2
1585 اسدالله بابایی فرد 4742 دانشکده علوم انسانی و حقوق مدیرگروه علوم اجتماعی
1586 حمید ناصری پور 2948 خانه فرهنگ کارشناس فرهنگی
1587 الهه سادات خادمی 2353 آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده شیمی
1588 مهراد مرادی 3216 پژوهشکده نانو اساتید پژوهشکده نانو
1589 سیدرضا قاسم زاده بازنشسته
1590 سمیه وطنخواه 2949 خانه فرهنگ کارشناس انجمن های علمی
1591 نرگس اخوان 2942 خانه فرهنگ واحد خواهران نهاد مقام معظم رهبری
1592 سیدحسن مصطفوی 4281 ساختمان پژوهشکده انرژی مسئول دفتر مدير اجرايي پرديس بين الملل و كارشناس امور دانشجويي دانشجويان غير ايراني
1593 هادی شعبانی 2511 انتظامات مسئول دفتر انتظامات
1594 زهرا سادات طاهری 2744 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی هیئات علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی
1595
1596 علیرضا کباری 4360 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1597 سید شهاب الدین بنی طباء 2195 سازمان کرکزی کارشناس مسئول ساختمان
1598 سید مجتبی ناصری قمصری 55751990-2 داخلي 1 كارشناس پژوهشكده اسانسهای طبیعی پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1599 اسما مازوچی 55751990-2 داخلي 2 كارشناس ازمايشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1600 محسن نیک نژاد 55751990-2 داخلي 4 امور عمومی پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1601 اعظم قربانی 55751990-2 داخلي3 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر پژوهشكده اسانسهای طبیعی قمصر
1602 مهدی قنایی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1603 حمیدرضا توسلی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1604 ایمان کریم زاده 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1605 عباس سربندی 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1606 جواد تنهایی قمصری 55751990-2 داخلي5 انتظامات انتظامات پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر
1607 علی نمازیان 4222 ساختمان انرژی مدیر نوآوری وتجاری سازی
1608 محسن شکرریز 3485 دانشکده مهندسی برق و مکانیک مسئول سایت کامپیوتر
1609 ابوالفضل فتاحی 3427 مهندسی دکتر ساتر دانشکده مکانیک گروه تبدیل انرژی
1610 حسین طالبی قاديكلايي 3452 دانشکده مهندسی دکتر ساتر مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولید
1611 سید علی ظهیری پور 3487 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئات علمی گروه برق و مخبرات
1612 محمد حیدری 3442 دانشکده مهندسی دکتر ساتر اساتید گروه مهندسی برق مخابرات
1613 علی قربان پور 3420 دانشکده مهندسی دکتر ساتر هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
1614 مجید صفری 2197 سازمان مرکزی کارپرداز دفتر فتی و طرحهای عمرانی
1615 احسان اسماعیلی طاهری 2714 دانشکده زبانهای خارجه گروه زبان و ادبیات عربی
1616 6666
1617 ابوذر وفایی 3233 دانشکده منابع طبیعی هیئات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه جغرافیا و گردشگری
1618 مهدی طالبی 4272 سازمان مرکزی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
1619 محمد رضا نوروزی 4333 ساختمان ارشدی کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1620 حسن سربند 2235 سازمان مرکزی کارشناس مسئول تنظیم حساب و صدور سند
1621 مراد ملکی بازنشسته بازنشسته

سرويس ويژه

  • انتقال و رزرو مكالمه
  • سرويس پاسخگويي به تلفن ديگر
  • سرويس رييس منشي
  • سرويس يادآوري

سرویس های ویژه، خدماتی است که با همکاری مرکز مخابرات راه اندازی شده است.
برای استفاده از سرویس ها، راهنمای زیر را مطالعه نمائید.
برای اطلاع از سایر سرویس ها با کارشناسان مرکز مخابرات تماس حاصل فرمائید.

راهنما

انتقال مكالمه

دكمه Flash و سپس شماره مورد نظر

انتقال مستقيم مكالمه

دكمه * سپس كد 213 و در انتها شماره مورد نظر

پاسخگويي به تلفن ديگر

دكمه * سپس كد 10 و در انتها شماره تلفني كه زنگ مي زند

سرويس يادآوري

دكمه * سپس كد 55 و در ادامه کد مورد نظر و در انتها ساعت و دقیقه

رزرو مكالمه

فعال سازي توسط دكمه * سپس كد 55


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 21

سرويس رييس منشي

جهت فعال سازي تماس با 2000


X

غير فعال كردن

دكمه # و سپس كد 55

فعلا بدليل فعال بودن سرويس انتظار براي همه مشتركين ؛ سرويس رزرو مکالمه غير فعال است.

قابليت انتقال خط شهري به رئيس - خط داخلي به منشي

براي امروز كد 0

قابليت انتقال خط شهري به منشي - خط داخلي به رئيس

براي فردا كد 1

قابليت انتقال خط شهري و خط داخلي به منشي

براي هر روز كد 2